woensdag, 4. april 2012 - 22:21

Aa en Hunze bezuinigt nog € 3 miljoen

Gieten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze presenteert een extra bezuinigingspakket van € 3 miljoen. De bezuinigingen worden verdeeld over alle bestaande begrotingsprogramma’s. Het college geeft aan dat deze bezuinigingen nodig zijn om in de jaren 2013 tot en met 2016 een sluitende begroting te houden.

In 2010 is de bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2010 – 2014 bepaald op € 4 miljoen. Daarvan is intussen € 2,5 miljoen gerealiseerd. De financiële positie van de gemeente is verder onder druk komen te staan als gevolg van tegenvallende economische ontwikkelingen en maatregelen van het Rijk die daar veelal direct mee in verband staan. Het college concludeert dat het niet voldoende is te volstaan met aanvullende bezuinigingen tot een bedrag van € 1,5 miljoen en heeft daarom de bezuinigingstaakstelling verhoogd naar: € 3 miljoen voor de jaren 2013 tot en met 2016. Deze bezuinigingen zijn nodig om op langere termijn een solide financiële positie te behouden.

Na twee werkconferenties met de gemeenteraad is door het college een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. De bezuinigingstaakstelling betreft maatregelen die moeten leiden tot invulling van de bezuinigingen vanaf 2013. Primair wordt ingezet op het realiseren van een sluitende begroting voor het jaar 2013.

Omdat het hanteren van ‘de kaasschaaf’ niet meer volstaat wordt op onderdelen flink ingegrepen. Een aantal belangrijke bezuinigingen zijn; het schrappen van de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente;

het stoppen van de subsidiëring van (particuliere) muziekcursussen; het versoberen van de bibliotheekvoorzieningen, waarbij de vier filialen wel open blijven; het sluiten van het Toeristisch Informatiepunt in Gieten (TIP); een forse bezuiniging op sociaal-cultureel werk; het met de helft verminderen van de financiële bijdrage aan de Wegwiezers en extra bezuinigingen op de bedrijfsvoering van de gemeente.

Het college blijft terughoudend met het verhogen van de belastingen, maar geeft aan dat aan een beperkte stijging van de lokale lasten niet te ontkomen valt. De voorstellen van het college zullen op 18 en 25 april met de raad besproken worden in raadscommissievergaderingen.
Provincie:
Tag(s):