donderdag, 26. juli 2012 - 10:13

Aanpak knelpunten wateroverlast op schema

Leeuwarden

Wetterskip Fryslân laat weten op schema te liggen met het oplossen van de knelpunten die tijdens de periode van wateroverlast begin januari 2012 aan het licht kwamen.

In april is het waterschap begonnen met de eerste werkzaamheden. Op dit moment zijn 90 knelpunten opgelost. De resterende 190 knelpunten pakt het waterschap voor de komende herfst aan.

Tijdens de hoogwaterperiode begin januari zijn na een eerste inventarisatie ongeveer 400 knelpunten geconstateerd in de kaden in Fryslân. De rayon- en gebiedsbeheerders van het waterschap hebben deze situaties nader onderzocht. Daarbij zijn zonodig extra metingen uitgevoerd en is bekeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor een gebied.

280 plekken
In totaal neemt het waterschap op 280 plekken maatregelen door het ophogen of verstevigen van oevers en kaden. In ongeveer 100 gevallen zijn geen extra maatregelen nodig, zo concludeert Wetterskip Fryslân.

Voorrang
De knelpunten vallen voor een deel binnen bestaande projecten om oevers en kaden te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het Birstumerrak waar tijdens het hoogwater een kritieke situatie ontstond. Dit project is in oktober klaar. Binnen de overige oever- en kadeprojecten krijgt de aanpak van de knelpunten voorrang. Daarna voert het waterschap de rest van een project uit. Ook vereisen sommige projecten een officiële planprocedure inclusief benodigde vergunningen. Een voorbeeld is ‘Yn e Lijte’ in Grou. Hier is na overleg met bewoners een
plan gemaakt voor het verbeteren van oevers en kaden in het hele gebied.

Wetterskip Fryslân zorgt ervoor dat de knelpunten voor de herfst zijn opgelost. Uitvoering van het hele project vindt in een later stadium plaats, nadat de officiële procedures zijn doorlopen.

Planning
Naast het oplossen van de knelpunten is het waterschap nog volop bezigmet het ‘Herstelprogramma oevers en kaden’. In dit programma moet nog circa 500 kilometer aan oevers en kaden worden verbeterd.
Dijkgraaf Paul van Erkelens deed kort na de wateroverlast in januari de toezegging dat Wetterskip Fryslân de knelpunten dit jaar zou oplossen. Voor de uitvoering van projecten heeft het waterschapsbestuur ruim zes miljoen euro beschikbaar gesteld.

Zorgplicht Wetterskip Fryslân heeft de taak om gebieden binnen de boezemkaden tegen overstroming te beschermen. Keringen van de boezemwateren, zoals dijken, kaden en oevers, mogen bij stedelijke en economisch belangrijke gebiedenmaximaal eens in de 300 jaar overstromen. Bij overige bebouwde gebieden maximaal eens in de 100 jaar
Provincie:
Tag(s):