donderdag, 12. januari 2012 - 22:32

Afwikkeling Ziekte van Aujeszky-claim stap dichterbij

Barneveld

De Sociaal-Economische Raad (SER) als vereffenaar van het Landbouwschap en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) hebben donderdagochtend een vaststellingsovereenkomst ondertekend.

Deze overeenkomst vloeit voort uit het eindvonnis van het Gerechtshof ’s-Gravenhage van 21 juli 2009 in de zogeheten Aujeszky-zaak. De SER en de NVV zijn vervolgens met elkaar in overleg getreden om te bezien op welke wijze uitvoering gegeven kon worden aan het eindvonnis.

De overeenkomst bepaalt onder andere dat het onderzoeksbureau RBB Economics in een eindrapport een bindend advies uitbrengt. Het RBB-onderzoek richt zich op het bepalen van het nadeel dat leden en oud-leden van de NVV hebben geleden doordat ze in de jaren negentig niet konden onderhandelen over tarieven voor de inenting ter bestrijding van de Ziekte van Aujeszky.

De Aujeszky-zaak betreft een civiele procedure die de NVV voor een vijftal individuele varkenshouders en voor haar leden in 1999 heeft aangespannen tegen het toenmalige Landbouwschap. Ze wilden daarmee gedeeltelijke terugbetaling van de heffingen afdwingen die in de jaren negentig zijn betaald voor de verplichte inenting ter bestrijding van de Ziekte van Aujeszky bij varkens. In 1998 had het College van Beroep voor het bedrijfsleven de retributieverordening waarin dit was geregeld onverbindend verklaard.

In de Aujeszky-zaak zijn in 2002 en 2007 eerdere uitspraken gedaan die het Hof in 2009 in zijn eindvonnis bevestigt. Het Hof erkent dat er als zodanig recht bestaat op gedeeltelijke terugbetaling van de heffing. Het Hof bepaalde in zijn uitspraak dat aan de varkenshouders een bedrag moet worden terugbetaald ter grootte van het verschil tussen de door het Landbouwschap vastgestelde prijs en de prijs die de individuele varkenshouder na onderhandeling met de dierenarts voor de enting zou hebben betaald, vermeerderd met wettelijke rente.

In het vonnis van 21 juli 2009 heeft het Hof op basis van een deskundigenrapport de concrete schadebedragen vastgesteld van vijf individuele varkenshouders.
Provincie:
Tag(s):