dinsdag, 10. april 2012 - 20:18

Alderstafel Schiphol: experiment nieuw geluidsstelsel voortzetten

Schiphol

De leden van de Tafel van Alders hebben dinsdag staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu aangegeven het experiment met een nieuw stelsel voor het gebruik van Schiphol voort te zetten.

De proef met dit nieuwe normen- en handhavingsstelsel is op 1 november 2010 gestart voor de duur van twee jaar. Afgesproken was dat het experiment halverwege zou worden geëvalueerd om te bepalen of de opzet van dit nieuwe stelsel voldoet aan de verwachtingen.

Op basis van deze tussentijdse evaluatie zet de Alderstafel nu het experiment voort. “De uitkomsten van het eerste jaar geven vertrouwen dat dit experiment zal leiden tot duidelijke kaders voor baangebruik en geluidbelasting in de omgeving waarbinnen de luchtvaart op Schiphol zich verder kan ontwikkelen”, zo stelt de voorzitter van het overleg Hans Alders.

De algemene conclusie van de tussentijdse evaluatie is dat gedurende het eerste jaar van het experiment grotendeels aan de afgesproken doelstellingen is voldaan. Daarnaast zijn er geen overschrijdingen geweest in de handhavingspunten van het huidige stelsel.

Dit betekent dat het nieuwe stelsel geen grote verschillen in de lokale geluidbelasting in de omgeving tot gevolg heeft gehad. Hans Alders zal deze resultaten tijdens diverse bijeenkomsten nader toelichten.

Het tweede jaar van het experiment zal worden benut om een aantal zaken nader uit te werken en om te bekijken in hoeverre de lijn van de positieve resultaten van het eerste jaar zich voortzet.

Aan de Alderstafel overleggen vertegenwoordigers van omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartpartijen over een balans tussen groei van de luchtvaart op Schiphol, hinderbeperking en kwaliteit van de leefomgeving.

In 2010 heeft de Tafel van Alders aan de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat geadviseerd over begrenzing van het vliegverkeer op Schiphol, verdere ontwikkeling van regionale vliegvelden, de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel, het implementeren van hinderbeperkende maatregelen en investeringen in de omgevingskwaliteit.
Provincie:
Tag(s):