vrijdag, 4. mei 2012 - 10:01

Begroting Veiligheidsregio Flevoland tegen het licht

Almere

Het college van B&W van Almere heeft kennisgenomen van de Ontwerp Programmabegroting 2013 en de Meerjarenraming 2014-2016 van de Veiligheidsregio Flevoland. 'Op basis hiervan stelt het college aan de raad voor om hierop een zienswijze in te brengen', meldt de gemeente Almere vrijdag.

De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Hier wordt de rampen- en crisisbeheersing in Flevoland voorbereid en daadwerkelijk georganiseerd.

Het samenwerkingsverband is formeel geregeld via een gemeenschappelijke regeling. De begroting is hiervoor een sturingsinstrument. Daarom is in de regeling bepaald dat de gemeenteraden zich over de begroting uit kunnen spreken in de vorm van een zienswijze.

Het college stelt de raad voor van deze mogelijkheid gebruik te maken. In de zienswijze zal het bestuur van de Veiligheidsregio worden verzocht rekening te houden met verdere ombuigingen in de komende jaren.

Het bestuur van de Veiligheidsregio zal de zienswijze betrekken bij het definitief vaststellen van de begroting. Dit zal in de vergadering van 27 juni aanstaande gebeuren.
Provincie:
Tag(s):