woensdag, 13. juni 2012 - 17:30

Belangrijke volgende stap in de samenwerking tussen Duiven, Rijnwaarden, Zevenaar en Westervoort

In de raadsvergadering van mei van de vier Liemerse gemeenten (Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar) is het voorstel aan de orde geweest over het houden van een zgn. ambitieonderzoek naar de Liemerse Samenwerking.

In dit onderzoek wordt bezien op welke wijze de vier Liemerse gemeenten zich het best kunnen voorbereiden op de toekomstige opgave waarvoor zij staan. Door de vier raden is unaniem besloten het voorstel te aanvaarden.

Hiermee staat het licht op groen en kan binnenkort begonnen worden met dit ambitieonderzoek. Door de vier colleges van B&W is deze week besloten de opdracht voor het begeleiden van het onderzoek te gunnen aan het bedrijf Twijnstra Gudde. In nauwe samenwerking met de vier gemeenten zal nog vóór het zomerreces invulling gegeven worden aan de uitwerking van het plan van aanpak. Direct na de zomervakantie kan dan met het “echte werk” begonnen worden. Het is daarbij nadrukkelijk de bedoeling het contact te zoeken met de maatschappelijke partners, de samenleving en met elkaar. In een open dialoog en op een interactieve wijze zal vorm en inhoud gegeven worden aan het ambitieonderzoek. Op deze wijze wordt gewerkt aan een Liemers beeld voor de vorm en uitwerking van de Liemerse samenwerking.

Het uiteindelijke ambitieonderzoek moet rond januari 2013 gereed zijn en vorm de basis voor nadere besluitvorming door de vier gemeenteraden over de verdergaande samenwerking tussen de gemeenten.
Provincie:
Tag(s):