dinsdag, 8. mei 2012 - 15:14

Bent u een Oervlissinger ?

Vlissingen

Heeft u zich ook al eens afgevraagd of uw verre voorouders uit Vlissingen komen? Binnenkort is er een mogelijkheid om dit te testen.

Echte Vlissingers kunnen zich namelijk aanmelden voor een DNA-onderzoek naar verwantschap tussen mensen van nu en mensen die vanaf de 15e eeuw in Vlissingen hebben geleefd. Personen die denken dat de kans groot is dat hun familie al eeuwen lang in Vlissingen woont of woonde, vragen wij om zich aan te melden voor dit onderzoek.

De gemeente Vlissingen en de Walcherse Archeologische Dienst hebben naar aanleiding van opgravingen van begraafplaatsen in de binnenstad van Vlissingen een oud-DNA-onderzoek in gang gezet. Het Forensisch Laboratorium voor DNA-Onderzoek (FLDO) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voert het onderzoek uit. De provincie Zeeland subsidieert het onderzoek.

Archeologen hebben tijdens de opgravingen aan de Oude Markt en in het Scheldekwartier vele graven van voorbije Vlissingers opgegraven. Het FLDO onderzoekt momenteel van een deel van de skeletten ook het DNA. Het onderzoek is vooral van belang, omdat in 1809 het oude archief van Vlissingen met informatie over de bevolking tot dan toe in vlammen op is gegaan. De doelen van dit onderzoek zijn de volgende:
1. inzicht krijgen in de opbouw van de bevolking van Vlissingen in de Middeleeuwen. Vlissingen was toen een vrij kleine havenplaats, toegelegd op visserij en zeehandel in Europa. Waar komen de Vlissingers vandaan?
2. kijken in hoeverre de samenstelling van de bevolking veranderde, toen de stad in de Gouden Eeuw na de Middeleeuwen handel dreef over alle wereldzeeën. Kaapvaart en een grote rol in de handelscompagnieën, zoals de VOC en de WIC, hadden Vlissingen tot één van de drukste havens van de Republiek der Nederlanden gemaakt.
3. beter beeld krijgen in hoeverre historische gebeurtenissen van invloed zijn geweest op de samenstelling van de bevolking. Stroomt er bijvoorbeeld sinds de Tachtigjarige Oorlog meer Spaans bloed door Vlissingse aderen?
4. bijdragen aan de studie naar de evolutionaire selectie- en migratieprocessen van de moderne mens.
5. opsporen van nakomelingen van Vlissingers die vanaf ca. 1400 in Vlissingen zijn begraven.

De gemeente onderzoekt tussen de 100 en 200 mannen van binnen, maar ook buiten Vlissingen, die op basis van genealogische gegevens kunnen aantonen dat hun (verre) voorouders uit Vlissingen afkomstig zijn. Hierbij gaat de voorkeur uit naar meerdere mannen uit verschillende takken van
één familie om de betrouwbaarheid van de stambomen te kunnen testen. Hoe verder deze gegevens teruggaan, hoe groter de kans is dat men in aanmerking komt voor het DNA- onderzoek. Bij voorkeur kan de deelnemer aantonen dat de voorouders tot tenminste in het begin van de 19e eeuw (1809) zijn te traceren. Het gemeentearchief Vlissingen kan hierin adviseren. Het archief is het best te benaderen via gemeentearchief@vlissingen.nl.

Omdat familiestambomen in de regel gebaseerd zijn op verwantschap in de mannelijke lijn, is het erg lastig om het genealogische verleden van vrouwelijke verwantschapslijnen te onderzoeken. Daarom wordt er voor gekozen om voor dit project alleen verwantschap in de mannelijke lijn, via het Y-chromosoom, te onderzoeken en kunnen dus alleen mannen zich aanmelden.

Het is van belang dat de deelnemer voor het DNA-onderzoek toestemming geeft om de DNA- gegevens te gebruiken voor de hierboven genoemde onderzoeksdoelen. Bij de uiteindelijke monstername die in september zal plaatsvinden, wordt gevraagd daarvoor een formulier te ondertekenen. Voordat de definitieve medewerking gevraagd wordt, zal er nog een uitvoerige toelichting plaatsvinden. De uiteindelijke DNA-analyse zal anoniem en op vrijwillige basis plaatsvinden. Een deelnemer kan zich altijd terugtrekken. Het afgenomen materiaal zal op geen enkele wijze gebruikt worden voor onderzoek naar genetische aandoeningen. Ook zal informatie uit het onderzoek, als daaruit verkeerde ouderschappen blijken, niet worden teruggekoppeld aan de individuele deelnemer.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door het invullen van het formulier op internet www.vlissingen.nl/vlissingendna (ook beschikbaar op de website van de WAD: www.archeologiewalcheren.nl). Het formulier moet voor 22 juni 2012 binnen zijn bij de Walcherse Archeologische Dienst, Postbus 70, 4430 AB Middelburg. Ook kan het formulier ingeleverd worden bij het Gemeentearchief Vlissingen, Hellebardierstraat 2, 4381 JZ Vlissingen. Voor vragen over het onderzoek en de aanmelding kan men terecht bij Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst (bmk@vlissingen.nl/b.meijlink@middelburg.nl/06-52552925).

De aanmelding is open tot 22 juni 2012. In juli en augustus worden de aanmeldingen bekeken en de kandidaten geselecteerd. Medio augustus hoort u dan of u voor het onderzoek bent geselecteerd. De kandidaten krijgen een uitnodiging om in september wat DNA af te staan. Dit gebeurt door het afschrapen van wat wangslijm. In februari 2013 hopen we dan de resultaten van het onderzoek bekend te maken.
Provincie:
Tag(s):