donderdag, 2. augustus 2012 - 19:50

Betere hulp aan tienermoeders

De gemeente Arnhem gaat samen met zorginstellingen de hulp aan jonge moeders verbeteren. Er zijn in de Arnhem 138 tienermoeders in de leeftijd tot en met 23 jaar.

Uit een onderzoek dat de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Arnhem, blijkt dat de meerderheid van de jonge vrouwen problemen heeft op een of meerdere leefgebieden, zoals bijvoorbeeld huisvesting of schulden.

Op basis van de aanbevelingen van VGGM gaat de gemeente verschillende acties ondernemen. De gemeente wil er zo vroeg mogelijk bij zijn. Dat begint al bij de zwangerschap van een jonge moeder. Dat wordt opgemerkt bij het Consultatie Bureau, waar een screening plaatsvindt en eventueel verdere hulp georganiseerd wordt met de partners in het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Er kan hierbij ook gebruik gemaakt worden van de voorzieningen voor zwerfjongeren. Dit betekent onder andere extra ondersteuning op het gebied van schulddienstverlening en de inzet van een GZ-psycholoog.

De instellingen die hulp bieden aan tienermoeders moeten goed samenwerken. De gemeente heeft met alle partners afgesproken dat ze tijdig melding gaan maken van problemen in de Verwijsindex Regio Arnhem (VIRA). Er wordt naast professionele hulpverlening nadrukkelijk gebruik gemaakt van de onderlinge steun en betrokkenheid van de jonge vrouwen zelf.

Uit het onderzoek komt naar voren dat van de 138 tienermoeder er 40 moeders problemen ervaren op het gebied van wonen. Hoe dit probleem er precies uit ziet blijkt niet uit het onderzoek. De gemeente Arnhem heeft de woningbouwcorporaties gevraagd om met deze groep individuele gesprekken te voeren om de ernst en noodzaak vast te stellen. Op basis daarvan kan een huisvestingsplan gemaakt worden.
Provincie:
Tag(s):