woensdag, 8. februari 2012 - 19:12

Brede school op één locatie in Oostergast Zuidhorn

Zuidhorn

Het college kiest voor de bouw van de Brede School in Zuidhorn voor één locatie in de Oostergast. De raad neemt hierover in zijn vergadering van 5 maart een definitief besluit.

Door verschillende organisaties wordt onder regie van de Kwartiermaker Brede School gewerkt aan de ontwikkeling van de Brede School in de wijk Oostergast. Eén van de onderwerpen waar de afgelopen maanden uitvoerig over gesproken is, was de locatie van de Brede School. Van twee van de drie kernpartners, Penta Primair en KinderKwartier, was bekend dat zij voorstander zijn van de bouw op één locatie in de Oostergast.

Op basis van het bestuursakkoord 2008 was aanvankelijk sprake van vervangende huisvesting voor leerlingen van De Borgh op twee locaties. Westerwijs heeft op basis van actualiteiten een heroverweging gemaakt. Dit heeft ertoe geleid dat de directie van Westerwijs, de directeur van OBS De Borgh en de Medezeggenschapsraad van De Borgh op 23 januari 2012 hebben aangegeven te kunnen instemmen met volledige participatie van OBS De Borgh op de beoogde locatie in de Oostergast.

Eén locatie
Het college heeft hierin aanleiding gezien deze locatiekeuze te bekrachtigen en vooruitlopend op de raadsvergadering van 5 maart 2012 de locatie voor de Brede School vast te stellen. In de verdere uitwerking van de Brede School ontwikkeling wordt gewerkt vanuit realisatie op één locatie. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn in mei 2012 bekend.
Provincie:
Tag(s):