vrijdag, 10. februari 2012 - 11:22

Brede school Souburg-Zuid niet onder één dak

Onlangs is de inspraakprocedure rondom de locatiekeuze voor de brede school Souburg-Zuid afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van de inspraakreacties een besluit genomen.

Het college gaat voor het concept brede school, maar zal die niet onder één dak op één van de drie voorgestelde locaties in Souburg-Zuid kunnen realiseren.
De conclusie uit de inspraakreacties is helder. De reacties laten zien, dat het draagvlak bij omwonenden voor een brede school met zowel de openbare als de PC/RK basisschool op één van de drie locaties die uit het locatieonderzoek als mogelijkheid naar voren gekomen zijn zeer laag is, dan wel geheel ontbreekt. Onlangs is gebleken dat voor participant PC/RK basisschool De Burcht géén van de drie locaties acceptabel meer is.

De uitvoering van het plan om te komen tot één brede school voor Souburg-Zuid, met zowel de basisschool Tweemaster/Kameleon als basisschool De Burcht-Rietheim op een locatie binnen de driehoek spoorlijn - A58 - Burg. Stemerdinglaan is niet langer haalbaar, nu met name Perspectief haar medewerking daaraan ingetrokken heeft.

De realisatie van een brede school op één locatie is derhalve niet mogelijk. Het college gaat nu onderzoeken in hoeverre het concept brede school haalbaar is, zonder dat de betrokken scholen en de gymzaal op dezelfde locatie komen.
Er zijn in de periode dat het locatieonderzoek ter inzage heeft gelegen 111 inspraakreacties ontvangen. Het college heeft op 7 februari het inspraakschrift vastgesteld. Het ligt gedurende zes weken, van 13 februari tot met 24 maart 2012, elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage in de informatiehoek van het stadhuis, Paul Krugerstraat 1 in Vlissingen. Voorts is het inspraakschrift te vinden op: www.vlissingen.nl/bredeschoolsouburgzuid.
Provincie:
Tag(s):