maandag, 23. april 2012 - 17:58

Catshuis-dossier online gezet

Den Haag

Het complete dossier met daarin alle stukken rond het Catshuisoverleg is door premier Rutte maandag online gezet. Dit heeft het ministerie van Algemene Zaken maandagmiddag bekendgemaakt.

Premier Rutte heeft de Tweede Kamer ook inzage gegeven in de brief die hij vandaag aan de koningin heeft gestuurd waarin hij het ontslag van het kabinet aanbood.

Originele inhoud ontslagbrief koningin
Op 1 maart jl. publiceerde het Centraal Planbureau (CPB) de voorlopige ramingen voor de ontwikkelingen van de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën. De Nederlandse economie is voor de tweede keer in drie jaar tijd in recessie. Voor het jaar 2012 verwacht het CPB een krimp van de economie.

De afgelopen zeven weken heb ik samen met de vice-minister-president overleg gevoerd met de fractievoorzitters van de coalitiefracties VVD en CDA en met de fractievoorzitter van gedoogpartner PVV en een lid van de PVV1fractie over de vraag op welke wijze de overheidsfinanciën weer gezond gemaakt kunnen worden.

De afspraak van de drie samenwerkende partijen, onderdeel van het financieel kader van regeer1 en gedoogakkoord, was dat additioneel ingrijpen nodig is als het EMU1saldo zich niet ontwikkelt in lijn met de afspraken uit het Stabiliteits1 en Groeipact of met budgettaire doelstellingen. Bij de start van het overleg spraken de deelnemers de ambitie uit om ook in heel moeilijke omstandigheden te doen wat nodig is voor de toekomst van Nederland.

Het is de drie fracties die de politieke samenwerking zijn aangegaan niet gelukt gemeenschappelijke antwoorden te formuleren. Er tekende zich op de inhoud een pakket af bestaande uit bezuinigingen om de staatsfinanciën op orde te brengen en hervormingen om Nederland economisch te versterken.

Na doorrekening van het CPB bleek dat er nog ruimte was voor verbetering van de koopkrachtcijfers in 2013. Ik heb voorstellen gedaan voor vergaande reparatie van de koopkracht van de bijstandgerechtigden, lagere inkomens en AOW1ers. Desondanks was de PVV uiteindelijk niet bereid het pakket te aanvaarden. Gedoogpartner PVV heeft op zaterdag 21 april de onderhandelingen afgebroken.

Bijgevoegd zijn enkele stukken die betrekking hebben op de afgebroken onderhandelingen (het financiële pakket en bijbehorende toelichting, de doorrekening van het Centraal Planbureau en een document dat bij aanvang van de onderhandelingen als technische basis diende).

Heden heeft de ministerraad vergaderd over de ontstane situatie. Het kabinet weet zich thans niet langer voldoende verzekerd van de vereiste parlementaire steun om te doen wat nodig is voor onze staatshuishouding.

Op grond van het voorgaande en daartoe gemachtigd door de ministerraad bied ik Uwe Majesteit hierbij het ontslag aan van de minister1president en alle ministers en staatssecretarissen.

DE MINISTER-PRESIDENT,

Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte


Stukken Catshuis-dossier
Provincie:
Tag(s):