woensdag, 17. oktober 2012 - 17:22

College Almere stelt Plan van aanpak externe veiligheid Almere 2011-2014 vast

Almere

Het college van BenW heeft het Plan van aanpak externe veiligheid Almere 2011-2014 vastgesteld en ingestemd met het voorstel om een subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Flevoland.

Het PUEV3 beschrijft de wijze waarop van 2011 tot en met 2014 gezamenlijk uitvoering wordt gegeven aan de wet- en regeling op gebied van externe veiligheid door de provincie Flevoland, de Flevolandse gemeenten en de brandweer Flevoland.

De doelstelling van het PUEV3 is samenwerken aan een robuuste beheersorganisatie die eind 2014 op een adequaat niveau uitvoering kan geven aan de wettelijke externe veiligheidstaken. Daarbij wordt ruimte geboden aan individuele organisatorische keuzes en belangen met een duidelijke focus op eigen verantwoordelijkheid.

Subsidieaanvraag en Plan van aanpak
Via een subsidieaanvraag, voorzien van een Plan van aanpak, kunnen Gedeputeerde Staten aan de gemeente Almere een subsidieplafond toekennen van ongeveer 250.000 euro voor eerder genoemde periode.

Dit bedrag is een tegemoetkoming voor de apparaatskosten die de gemeente Almere moet maken om de (wettelijke) externe veiligheidstaken adequaat uit te voeren.

Dit zijn externe veiligheid bij vergunningverlening, toezicht en handhaving, externe veiligheid in ruimtelijke ordening en beheer van het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS). Voor de taakuitvoering geldt een aantal prestatieafspraken en kwaliteitscriteria.
Provincie:
Tag(s):