woensdag, 18. april 2012 - 14:57

CPB:Euro-onderzoek PVV 'gebrekkig'

Den Haag

In een second-opinion op verzoek van de Tweede Kamer komt het Centraal Planbureau (CPB) tot de conclusie dat het in opdracht van de PVV uitgevoerde onderzoek 'Nederland en de Euro' van de firma Lombard Street Research gebreken heeft.

Het is op basis van de twee rapporten, een samenvatting en een uitgebreid rapport, die Lombard Street Research heeft gepubliceerd, niet mogelijk om zijn belangrijkste bevindingen te onderschrijven, namelijk dat de invoering van de Euro Nederland geld heeft gekost en dat Nederland geld zou besparen door uit de Euro te stappen.

De door Lombard Street Research gehanteerde onderzoeksmethoden vertonen gebreken. Zo worden alle verschillen in de economische ontwikkeling tussen EMU-landen en EU-landen die niet deelnemen aan de Euro aan de Euro toegeschreven, terwijl andere mogelijke oorzaken van het verschil in ontwikkeling worden genegeerd.

Lombard Street Research onderschat de kosten van het verlaten van de EMU en overschat de kosten van de Nederlandse steun aan andere Eurolanden. Er ontbreken ook gegevens in het volledige rapport waaraan wel wordt gerefereerd in de samenvatting.

Ten slotte beperkt het rapport zich veelal tot vergelijkingen tussen landen op de korte termijn en wordt er weinig tot geen aandacht geschonken aan de lange termijn, noch aan veranderingen in de economische structuur, het al dan niet handelen van instituties bijvoorbeeld bankentoezicht, of de rol van verwachtingen op de financiële markten.

Lombard Street Research heeft voor deze rapporten geen gebruik gemaakt van econometrische of statistische methoden om de effecten van de Euro en/of de terugkeer naar de gulden te duiden. Verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur en gegevensbronnen ontbreken.

In deze second opinion geeft het CPB een evaluatie van de rapporten van Lombard Street Research. Er is geen nieuw of aanvullend onderzoek uitgevoerd, noch een alternatieve kosten-batenanalyse van de Euro gegeven omdat dit te complex en tijdrovend is. Afgelopen najaar heeft het CPB een analyse van de Europese schuldencrisis gegeven in het boek 'Europa In Crisis'.
Provincie:
Tag(s):