dinsdag, 24. januari 2012 - 22:34

Drenthe en Groningen zetten zich in voor “Droge voeten”

Regio

Gedeputeerde staten (GS) van Drenthe stellen 147.750 euro beschikbaar voor aanvullend onderzoek naar maatregelen tegen wateroverlast in Groningen en Drenthe.

Dinsdag hebben de colleges van gedeputeerde staten van Groningen en Drenthe het projectplan Droge Voeten 2050 vastgesteld. Het projectplan bestrijkt het gebied van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en levert medio 2014 een pakket aan maatregelen op om wateroverlast nog beter te voorkomen.

De dagelijkse besturen van de waterschappen buigen zich half februari over het projectplan en de startnotitie. Voor de uitvoering is een totaalbedrag van 875.000 euro nodig. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin geeft aan dat de afgelopen jaren erg veel geïnvesteerd is in een beheersbaar watersysteem. “Met name door ruimte voor water te creëren in beekdalen,
meestal gecombineerd met natuurontwikkeling. De Eelder- en Peizermade is daar een mooi voorbeeld van. Wie de afgelopen weken door het gebied reed, kon duidelijk zien hoe we het water meer ruimte hebben gegeven,” aldus de gedeputeerde.

Het onderzoek “Droge Voeten” richt zich vooral op de toekomstige veiligheid van het watersysteem dat bestaat uit kanalen, meren en plassen. Deskundigen verwachten dat we steeds meer neerslag krijgen door de klimaatverandering en dat bovendien de regenperioden steeds langer en heftiger worden. Daardoor moet het watersysteem meer pieken kunnen
opvangen en bij extreem hoge waterstanden voldoende bescherming bieden in het gebied.

Bovendien heeft vooral Groningen (maar ook Drenthe) te maken met bodemdaling door aardgaswinning. Bij eerdere onderzoeken, direct na de wateroverlast in 1998, is met deze zaken maar ten dele rekening mee gehouden. De provincies en waterschappen zijn samen verantwoordelijk voor de waterveiligheid. De bedoeling is om in overleg met belanghebbenden te komen tot een maatregelenpakket dat het watersysteem tot 2050 voldoende veilig houdt.
Provincie:
Tag(s):