dinsdag, 27. november 2012 - 20:53

Drents Platform Wonen vraagt minister om maatwerk

Regio

De provincie en gemeenten in Drenthe roepen minister Blok van Wonen en Rijksdiensten op om de plannen voor wooncorporaties aan te passen. De partijen zijn samen met de corporaties vertegenwoordigd in het Drents Platform Wonen.

In een open brief aan de minister vragen de gemeenten en de provincie aandacht voor de grote gevolgen van het regeerakkoord in de provincie Drenthe. Volgens het platform gaan de plannen ten koste van de grote bijdrage die wooncorporaties leveren aan de leefbaarheid in wijken en dorpen. Verder komen de verduurzaming van woningen en noodzakelijke nieuwbouw- en herstructureringsprojecten onder druk te staan.

Anno Wietze Hiemstra, wethouder van de gemeente Hoogeveen en voorzitter van het Drents Platform Wonen: ‘We vragen de minister om nadrukkelijk oog te hebben voor de onevenredig grote consequenties die de aangekondigde maatregelen hebben voor Drenthe. De Drentse corporaties moeten een heffing gaan betalen aan het rijk en ze moeten meer geld beschikbaar stellen om problemen bij andere corporaties op te lossen. Daar komt bij dat de Drentse corporaties, in tegenstelling tot corporaties elders in het land, binnen het voorgenomen huurbeleid nauwelijks ruimte hebben om extra inkomsten te genereren. Het gevolg is dat de corporaties hierdoor niet of nauwelijks kunnen investeren’, aldus Hiemstra.

Omdat de corporaties straks niet meer kunnen investeren staan volgens het platform de uitvoering van diverse noodzakelijke nieuwbouw- en herstructureringsprojecten onder druk of worden ze afgeblazen. Dit heeft ook grote gevolgen voor de bouwsector die al in grote mate onder druk staat. Anticiperen op bevolkingskrimp en vergrijzing, investeren in het verduurzamen van woningen of in de leefbaarheid van bestaande woonwijken lijken niet meer mogelijk. Tel daar de afnemende investeringsmogelijkheden van de gemeenten en de provincie bij op en het is duidelijk: Drenthe heeft een probleem.

Hiemstra: ‘We begrijpen dat er landelijk moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Tegelijk vragen wij ook begrip van de minister voor de onevenredig grote gevolgen die deze maatregelen in onze regio hebben. Wij verzoeken hem met klem hier oog voor te hebben, de plannen aan te passen en in de verdere uitwerking een regiospecifieke uitvoering voorop te plaatsen. Kortom, we vragen om maatwerk.’
Provincie:
Tag(s):