woensdag, 8. februari 2012 - 16:31

Gelderland wil meer duidelijkheid over natuurbeschermingswet

Gelderland

De provincie Gelderland heeft bij het Rijk aangedrongen op meer duidelijkheid over de Natuurbeschermingswet. Deze wet is onlangs aangepast.

Hierdoor lijkt het alsof bedrijven en ondernemers onder bepaalde omstandigheden geen aanvraag meer hoeven in te dienen voor een vergunning. De provincie blijft de bestaande regels hanteren tot er opheldering is.

De Natuurbeschermingswet is op 1 januari aangepast. De wijziging die verwarring veroorzaakt is art 1m. Dit artikel betreft bestaand gebruik. Gebruik wil niet alleen zeggen bedrijfsmatige activiteiten maar ook bijvoorbeeld recreatie-activiteiten zoals de aanleg van een moutainbike-route of het organiseren van ballonvaarten.

De indruk is nu ontstaan dat er meer activiteiten onder bestaand gebruik vallen door de wijziging van de referentiedaum in 31 maart 2010. Op grond van de nieuwe formulering zou er geen vergunning meer nodig zijn als de overheid al bekend was met het gebruik op 31 maart 2010, (Of dat redelijkerwijs had kunnen zijn), tenzij deze duidelijk een negatieve invloed heeft op de natuur.
Het is echter de vraag of wijziging stand houdt bij de bestuursrechter, gelet op de Europese regelgeving en de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Handhaven vergunningenaanvraag
Totdat de provincie een reactie van het Rijk heeft ontvangen, worden er geen wijzigingen in het vergunningenproces doorgevoerd.
Dit betekent voor aanvragers dat voor het bepalen van bestaand gebruik de datum van inwerkingtreding van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn wordt gehanteerd. Voor Gelderland geldt de Vogelrichtlijn sinds 24 maart 2000 en de Habitatrichtlijn sinds 7 december 2004. Wanneer de activiteit na deze data is begonnen of gewijzigd is de kans aanwezig dat dit een negatieve invloed heeft op de natuur. Dit moet worden getoetst. Daarom moet er dan ook altijd een aanvraag voor een vergunning worden ingediend.

Stikstof
Als de activiteit stikstofgerelateerd, moet in alle gevallen een vergunning worden aanvragen omdat de natuur al overbelast is met stikstof.
Provincie:
Tag(s):