zondag, 13. mei 2012 - 20:06

Geluidshinder per wijk in kaart gebracht

Arnhem

Arnhemmers die willen weten hoe hoog de geluidsbelasting is in hun wijk kunnen daarvoor terecht op de website van de gemeente.

Het college van B&W heeft per wijk in kaart gebracht hoeveel geluid inwoners van een wijk ondervinden van bijvoorbeeld wegverkeer, treinverkeer, vliegverkeer of industrie. Het maken van deze kaarten is een verplichting die vanuit de Rijksoverheid is opgelegd. Het in kaart brengen van geluidshinder is een is een eerste stap die uiteindelijk moet resulteren in een actieplan in het voorjaar van 2013.

Per wijk is in kaart gebracht wat de geluidbelasting is in Arnhem. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen dag en nacht. De waarden zijn uitgedrukt in decibels (dB), dat is de maat voor de intensiteit van het geluid. Het maken van deze geluidskaarten is een verplichting van de gemeente Arnhem in het kader van de wet Geluidhinder (Besluit Omgevingslawaai).

De geluidskaarten zijn te vinden op www.arnhem.nl/geluidskaarten en liggen ook ter inzage bij het loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving. De gemeente Arnhem moet aan de hand van deze geluidskaarten aangeven wat de knelpunten zijn. Dat is afhankelijk van het aantal decibel dat het college per gebied acceptabel vindt. De gemeente gaat daarna samen met de inwoners van Arnhem een actieplan opstellen, dat vijf jaar geldig is, waarin maatregelen staan die ervoor moeten zorgen dat er bij die knelpunten minder personen last hebben van geluidhinder. Dit plan moet in juni 2013 klaar zijn.
Provincie:
Tag(s):