maandag, 12. november 2012 - 18:37

Gezondheidsonderzoek Sloegebied

Op 15 november 2012 start GGD Zeeland in het Sloegebied een gezondheidsonderzoek naar de longfuncties van kinderen. Het onderzoek loopt door in de maanden december en januari 2013.

In het voorjaar van 2013 worden de resultaten voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, die de opdracht voor het onderzoek hebben gegeven.
In het voorjaar van 2012 zijn de resultaten van het gezondheidsonderzoek bekend geworden. De uitkomsten waren over het algemeen geruststellend. Wel werd in de enquête onder omwonenden van het Sloegebied door ouders uit enkele dorpen aangegeven dat hun kinderen vaker dan gemiddeld last hadden van astma en piepen op de borst. Tevens werd duidelijk dat de kinderen meer medicatie tegen astma gebruikten dan elders in Zeeland. Vanwege deze bevindingen heeft Provincie Zeeland, in afstemming met de gemeenten Borsele, Vlissingen en Middelburg, aan de GGD gevraagd dit nader te onderzoeken om zo objectieve gegevens te verkrijgen.

In overleg met diverse deskundigen is gekozen voor het volgende onderzoek. De GGD gaat op de basisscholen in Borssele, 's-Heerenhoek, Nieuwdorp en Nieuw- en St. Joosland (samen ongeveer 300 leerlingen in de groepen 4 t/m 8) en, als controlegroep, op een aantal basisscholen elders in onze provincie (ook 300 leerlingen in totaal) een gestandaardiseerd longfunctieonderzoek uitvoeren. Naast de longfunctiemeting van de kinderen leggen zij de ouders een vragenlijst voor. Zo vragen ze naar het eventuele klachtenpatroon van het kind wat betreft longproblemen en naar aspecten uit de thuissituatie (zoals ventilatie, rookgedrag e.d.), die hierop van invloed kunnen zijn. Ook wordt de kwaliteit van het binnenmilieu op de school meegenomen in het onderzoek. Buitenluchtmetingen vinden plaats via een snuffelpaal in Nieuwdorp.

Ouders ontvangen via de scholen een brief en toestemmingsverklaring. De schooldirecties zijn geïnformeerd en hen is gevraagd besturen en medezeggenschapsraden te informeren. De longfunctiemetingen vinden in de komende maanden plaats, in goed overleg met de scholen en na toestemming van de ouders. Uit consultatie van een drietal deskundigen is gebleken dat direct kan worden gestart met metingen. De aan- of afwezigheid van pollen in de lucht is niet van invloed. De deskundigen gaven aan dat met nieuwe apparatuur de longfunctie beter kan worden gemeten.

Op de website van de GGD is informatie te vinden over het onderzoek: http://www.ggdzeeland.nl/onderzoek
Provincie:
Tag(s):