dinsdag, 3. april 2012 - 22:13

Handen ineen voor terugdringen voortijdig schoolverlaters

Apeldoorn

ROC Aventus, alle scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Stedendriehoek en de gemeente Apeldoorn ondertekenden vrijdag 30 maart het landelijk convenant ‘Voortijdig schoolverlaters 2012-2015’.

Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs wil met de afspraken in dit convenant het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters verder terugdringen. Gemeenten en onderwijsinstellingen in de Stedendriehoek committeren zich aan deze afspraken.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt geld ter beschikking voor uitvoering van bestaande en nieuwe maatregelen om voortijdig schoolverlaten terug te dringen. Scholen en gemeenten in de Stedendriehoek gaan gezamenlijk aan de slag om voortijdige schooluitval te voorkomen. Zij zullen nieuwe plannen maken om het aantal voortijdig schoolverlaters verder te beperken. Het convenant richt zich op voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Daarbij vallen kinderen tot en met 16 jaar onder de leerplicht en jongeren van 17 tot 18 jaar onder de kwalificatieplicht. Jongeren van 18 jaar tot 23 jaar zijn verplicht om een diploma te halen op MBO-2, HAVO of VWO-niveau.

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters bedroeg in het studiejaar 2009-2010 landelijk nog 39.900 leerlingen. Minister Van Bijsterveldt wil dit aantal in 2016 terugdringen naar maximaal 25.000 leerlingen op landelijk niveau. In de regio Stedendriehoek komt dit in 2016 neer op zo’n 700 leerlingen. Het aantal voortijdig schoolverlaters lag in het afgelopen studiejaar op 1100. Vanaf studiejaar 2012-2013 zal er landelijk gewerkt gaan worden met een aangescherpte meetsystematiek, waardoor de registratie van voortijdig schoolverlaters nauwgezetter plaatsvindt. Hierdoor kunnen scholen en leerplichtambtenaren van de gemeenten tijdig gerichte acties ondernemen om (mogelijke) drop-outs te begeleiden en het verlaten van de school zonder diploma voorkomen.

“Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Stedendriehoek is de afgelopen jaren gedaald”, aldus Anky Veldman, bestuurder van de contactschool ROC Aventus voor de regio. “Sinds 2005 is de schooluitval met twintig procent afgenomen. Scholen en gemeenten hebben er gezamenlijk hard aan gewerkt om dit te bereiken. Uiteraard willen we deze daling voortzetten. Vandaar een nieuw convenant waarin we afspreken dat het aantal voortijdig schoolverlaters de komende jaren nog verder omlaag moet. Immers, elke leerling die uitvalt is er één teveel.”
Provincie:
Tag(s):