vrijdag, 27. april 2012 - 18:45

Intensivering van aanpak voortijdig schoolverlaters

Arnhem

Het aantal voortijdig schoolverlaters moet in de komende jaren verder omlaag. Besturen van scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, gemeenten en het ministerie van OCW hebben hierover een convenant gesloten.

De regio Arnhem had in 2010-2011 nog 1100 jongeren die zonder startkwalificatie van school zijn gegaan. In 2014-2015 moeten dat er 700 zijn: een daling van 400.

Landelijk is het aantal voortijdig schoolverlaters gedaald van ruim 52.000 in 2005-2006 naar ruim 38.000 in 2010-2011. Het kabinet wil dit aantal verder verlagen met 35%, tot 25.000. In 39 regio’s worden convenanten gesloten tussen schoolbesturen, gemeenten en OCW om dit doel te realiseren. Ook Arnhem/Nijmegen doet mee.

Voor de regio Arnhem, waartoe tien gemeenten horen, betekent het convenant dat het aantal voortijdig schoolverlaters omlaag moet van 1.100 in 2010-2011 naar 700 in 2014-2015. Dit is een fikse opgave. Het percentage voortijdig schoolverlaters ligt met 3,5% in 2010-2011 boven het landelijk gemiddelde van 3%.

De scholen en gemeenten hebben samen de oorzaken geanalyseerd. In Arnhem is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters vooral geconcentreerd bij de niveaus twee en drie van het middelbaar beroepsonderwijs bij leerlingen boven de 18 jaar. De ROC’s, vooral Rijn IJssel en ROC A12, gaan daarom een extra inspanning leveren om er voor te zorgen dat meer studenten deze opleidingen met succes afronden.

Dit kan door een meer trefzekere plaatsing en een betere begeleiding op school. Veel uitval komt doordat jongeren te gemakkelijk voor een opleiding kiezen of geen goed beroepsbeeld hebben. Door een betere intake en versterking van het mentoraat denken de scholen een deel van de uitval te kunnen gaan voorkomen. Scholen voor voortgezet onderwijs zullen jongeren nog beter toerusten voor de opleidingen van het mbo.

De verzuimaanpak door gemeenten en scholen wordt geïntensiveerd. Gemeenten gaan hun leerplichtfunctie regionaliseren. Schoolartsen krijgen een grotere rol bij het terugdringen van ziekteverzuim.

De regio krijgt van OCW middelen om deze aanpak te ondersteunen; ruim 1 miljoen per jaar voor de regio Arnhem. De definitieve plannen voor deze middelen worden voor 15 augustus bij OCW ingediend.
Provincie:
Tag(s):