vrijdag, 13. januari 2012 - 9:51

Internationale samenwerking verbindt Blokkreek (NL) en Vrouwkenshoekkreek (BE)

Zeeland

Volgende week worden de Blokkreek (Nederland) en de Vrouwkenshoekkreek (België) aangepakt.

De Blokkreek wordt gebaggerd zodat de waterloop weer voldoende diepgang heeft en het ecologische systeem verbetert. De Vrouwkenshoekkreek is in het verleden tijdens de verdieping van het Leopoldkanaal dichtgegooid met baggerspecie uit het kanaal. Nu wordt de kreek opengegraven zodat er weer een verbinding ontstaat tussen de Blokkreek en de Vrouwkenshoekkreek. Deze nieuwe verbinding is een goed instrument om de grensstreek voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatswijziging. Bij een tekort of overvloed aan water kan dan worden teruggevallen op de kreken. Met het project kreekherstel is € 500.000,- gemoeid. Een deel daarvan wordt bekostigd door de Europese Gemeenschap, Interregprogramma voor de grensregio Vlaanderen-Nederland.

Waterschap Scheldestromen, Natuurpunt, provincie Oost-Vlaanderen, de Generale Vrije Polders en de gemeente Sint Laureins werken in dit internationale project samen. Het verbeteren en verbinden van de twee kreken is onderdeel van het overkoepelende project Natuurlijk Water. Aannemers De Feijter uit Terneuzen en JP Schilder uit Ursem voeren dit onderdeel van het project uit van half januari tot april.

Natuurlijk Water
Het project Natuurlijk Water is bedoeld om het leefmilieu, en in het bijzonder de waterhuishoudkundige systemen, duurzaam te ontwikkelen. Binnen het programma gaan de komende jaren ook een aantal andere grensoverschrijdende projecten van start. De Oostpolderkreek wordt heringericht met als doel de waterdoorvoer door de kreek verhogen en tegelijkertijd de ecologische waarde van het gebied verbeteren. Ook het herstel en ecologisch beheer van bloemrijke dijken staat op de agenda. Binnen een optimalisatiestudie naar de landelijke waterkwaliteit wordt gefocust op de afkoppeling van hemelwater en op individuele zuiveringen in het buitengebied. Het project Natuurlijk Water kost in totaal bijna vier miljoen euro, waarvan 1,5 miljoen euro wordt gesubsidieerd door de Europese Gemeenschap, Interregprogramma voor de grensregio Vlaanderen-Nederland.

Internationale Samenwerking
In maart 2011 hebben waterschap Scheldestromen, Natuurpunt, provincie Oost-Vlaanderen en de Generale Vrije Polders een samenwerkingsprogramma ondertekend voor het project Natuurlijk Water. Naast de programma onderdelen zijn er ook afspraken gemaakt over het gewenste waterpeil in het gebied. Het beheer en onderhoud van watertaken in Nederland en België is niet hetzelfde. Nederlandse waterschappen werken bijvoorbeeld met zogenaamde peilbesluiten en in België niet.

Water kent geen grenzen
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn internationale afspraken vastgelegd over de ecologische en kwalitatieve voorwaarden waaraan de watersystemen moeten voldoen. Om optimale resultaten te behalen in het grensgebied is het noodzakelijk om grensoverschrijdend samen te werken en kennis in het grensgebied uit te wisselen. Water stopt immers niet aan de grenzen.
Provincie:
Tag(s):