vrijdag, 27. april 2012 - 20:31 Update: 08-07-2014 0:53

Kabinet stuurt begrotingspakket naar Brussel

Den Haag

Minister De Jager van Financiën heeft het Nederlandse Stabiliteitsprogramma naar de Europese Commissie gestuurd. Dit heeft het ministerie vrijdag bekendgemaakt.

Het donderdag met de Tweede Kamer overeengekomen begrotingsakkoord brengt het begrotingstekort in 2013 terug naar 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De besparingen zullen met dit pakket in 2013 circa € 12 miljard bedragen.

Het begrotingsakkoord, waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor de fracties van D66, GroenLinks, ChristenUnie en VVD en CDA, zal de economische groei versterken en de werking van de woning- en arbeidsmarkt verbeteren. Ook leveren de maatregelen een significante bijdrage aan de aanpak van problemen op het terrein van klimaat en energie, zodat de economische groei wordt bevordert.

Op hoofdlijnen is het volgende overeengekomen:
De woningmarkt wordt structureel hervormd, zowel voor huur- als voor koopwoningen. Het is essentieel om hypotheekschulden te verminderen, en tegelijkertijd het vertrouwen op de woningmarkt te herstellen. De regering handhaaft de hypotheekrenteaftrek.

Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De overdrachtsbelasting wordt permanent verlaagd tot 2%. Ook worden er maatregelen genomen op de huurmarkt.

De pensioengerechtigde leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. De eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd met 1 maand te verhogen. In de jaren erna zal de AOW-leeftijd in stappen verder worden verhoogd. Uiterlijk in 2019 wordt een pensioengerechtigde leeftijd van 66 bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.

Het belastingstelsel wordt hervormd. Het hoge btw-tarief wordt in oktober 2012 met twee procentpunt verhoogd van 19% naar 21%. Dit wordt vanaf 2013 in toenemende mate gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting, in het bijzonder voor werkenden met een lager inkomen. De accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank worden verhoogd.

Er worden arbeidsmarktmaatregelen getroffen. Werkgevers gaan de eerste zes maanden van de WW-uitkering betalen. Er worden stappen genomen naar een meer flexibele arbeidsmarkt door beperking van de ontslagvergoeding, het vereenvoudigen van ontslagprocedures, (om)scholing en werk-naar-werk trajecten. De duur en omvang van de WW blijft ongewijzigd.

De regering stelt een pakket voor verduurzaming van de economie voor. Het gaat daarbij onder andere om extra investeringen in onder andere woningisolatie en duurzaam bouwen. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal worden beperkt door het zwaarder belasten van energieproducten.

In de gezondheidszorg worden maatregelen genomen om de stijgende AWBZ-kosten te beperken. Mensen zullen meer gaan bijdragen aan de stijgende kosten. Het basispakket zal worden aangepast.

Lonen worden gematigd. Voor ambtenarensalarissen geldt voor twee jaar een nullijn. Loonmatiging in de marktsector zal worden bevorderd. Hogere inkomens worden daarnaast in 2013 tijdelijk extra belast met een werkgeversheffing. Deze heffing wordt betaald door de werkgever. De werkgeversheffing op excessieve bonussen wordt verhoogd van 30% naar 75%. Tot slot, wordt de maximumduur van de wachtgeldregeling voor politici gelijkgesteld aan de maximum WW-duur.
Categorie:
Tag(s):