dinsdag, 17. januari 2012 - 19:58

Kapelle en Tholen vragen duidelijkheid over regelgeving anti-hagelkanonnen

De gemeenten Kapelle en Tholen hebben gezamenlijk een e-mail naar de diverse fracties van de Tweede Kamer gestuurd. Reden hiervoor is de voorgenomen aanpassing van de regelgeving rond anti-hagelkanonnen.

Beide gemeentes vragen in de e-mail om een duidelijke normstelling voor anti-hagelkanonnen.

Door de Tweede Kamer is (ondanks de toezegging om anti-hagelkanonnen aan te wijzen als vergunningplichtige inrichtingen ingevolge de Wabo) een motie aangenomen waarin is verzocht om in het Activiteitenbesluit voor het gebruik van anti-hagelkanonnen een passend en in de praktijk werkbaar maatwerkregime uit te werken zodat bevoegd gezag deze laagdrempelig kan toepassen. De Staatssecretaris heeft aangegeven dit te gaan uitwerken.

Deze mededeling lijkt de indruk te wekken dat de reguliere geluidgrenswaarden, die ter plaatse van de gevels én in geluidgevoelige ruimten gelden, losgelaten worden. Omdat hiermee de rechtszekerheid geschaad kan worden (elke gemeente kan haar eigen willekeur uitspreken), is het meer dan wenselijk dat de wetgever, gemotiveerd op basis van grondige onderzoeken, aangeeft welke maximale waarden nog acceptabel en werkbaar zijn.

De wetgever dient tevens duidelijk aan te geven welke grootheden bij de beoordeling van het geluid van een anti-hagelkanon dat in werking is gehanteerd dienen te worden en expliciet te motiveren welk wettelijk kader van toepassing is. Het doel van de e-mail is dus vooral aandacht te vragen voor juridische duidelijkheid van de nieuwe regelgeving, zodat voorkomen wordt dat de rechter uiteindelijk bij elke individuele situatie het laatste woord zal hebben.
Provincie:
Tag(s):