woensdag, 5. september 2012 - 16:38

Leers: 3000 opvangplaatsen asielzoekers niet meer nodig

Den Haag

Het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers gaat verder krimpen met 3000 plaatsen omdat er minder opvangplaatsen nodig zijn. Dat schrijft minister Leers voor Immigratie, Integratie en Asiel woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De procedures zijn korter geworden, asielzoekers die een verblijfsstatus krijgen stromen sneller uit naar gemeenten en het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, blijft dalen. Als gevolg van de afname dalen de kosten van asielopvang in twee jaar van €485 mln in 2010 tot naar verwachting €380 mln in 2012.

Sinds het aantreden van het kabinet is de bezetting in de opvang met 30% afgenomen van 21.000 naar 14.000 personen in juli 2012. Na eerdere afname van opvangplaatsen, kunnen opnieuw 3000 plaatsen worden gesloten. Een deel daarvan zal evenwel als buffer worden aangehouden om onverwachte stijging van het aantal asielzoekers te kunnen opvangen. Welke centra zullen sluiten wordt binnenkort door COA bekend gemaakt.

Een van de oorzaken voor de afnemende behoefte aan opvangplaatsen is de snelle algemene asielprocedures waarin betrokkene binnen acht dagen duidelijkheid krijgt of hij of zij een asielstatus zal krijgen.

Inmiddels krijgt bijna 60% van de aanvragers binnen die termijn uitsluitsel. De gemiddelde verblijfsduur van asielzoekers in de opvang is hierdoor na 1 juli 2010 (start van de nieuwe asielprocedure) bijna één jaar korter dan van degenen die daarvoor een procedure hadden lopen.

Daarnaast worden asielzoekers die een vergunning hebben gekregen sneller gehuisvest in een gemeente. Het vorig jaar is die termijn al teruggebracht van 7 naar 5 maanden.

Nieuwe maatregelen moeten die periode per oktober dit jaar verder verkorten naar tweeënhalve maand. Daarnaast wordt intensief ingezet op terugkeer van degenen die geen bescherming nodig hebben in Nederland.

Ook is in 2011 sprake geweest van een lichte daling van het aantal asielzoekers dat in Nederland asiel heeft aangevraagd, zo schrijft minister Leers. Terwijl de asielinstroom in de Europese Unie juist een lichte stijging liet zien.

Tegelijkertijd houdt Nederland een hoog percentage inwilliging van asielverzoeken (43%). Dit kan volgens Leers verklaard worden uit het feit dat Nederland succes heeft met het invoeren van een snelle asielprocedure, waardoor kansloze asielaanvragen worden ontmoedigd.

In Nederland kan een asielzoeker die recht heeft op bescherming, die ook krijgen. Het besluit daarover wordt snel genomen en neemt eventuele belemmeringen om terug te keren in ogenschouw. Asielzoekers die om andere redenen dan de noodzaak van bescherming asiel aanvragen, krijgen in een snelle zorgvuldige procedure te horen dat ze niet in aanmerking komen voor verblijf.

'De snelheid van de procedure kan ontmoedigend werken', aldus Leers. 'Nederland zal daarom minder vaak het land van bestemming zijn van reisagenten of asielzoekers met kansloze aanvragen'.
Provincie:
Tag(s):