maandag, 3. december 2012 - 21:59

Minder woningbouw in Coevorden

Coevorden

De gemeente Coevorden moet opnieuw schrappen in het aantal woningen dat in de komende jaren gebouwd kan worden.

De daling van de groei van het aantal inwoners gaat harder dan twee jaar geleden nog voorspeld was, waardoor ook de woningbouwprogramma’s bijgesteld moeten worden. Coevorden houdt wel vast aan de prioriteit voor woningbouw in de binnenstad van Coevorden en de grote kernen Dalen en Sleen, die echter in tempo wat minder snel uitgevoerd kunnen
worden.

Voor Schoonoord, Zweeloo/Aalden en Oosterhesselen is besloten de
gereserveerde woningbouw voor inbreiding te schrappen. De gemeente gaat in overleg met de woningbouwcorporaties om nieuwbouw en ingrepen in de bestaande bouw met elkaar af te stemmen. Dit staat in de notitie ‘Doorontwikkeling woningbouwstrategie gemeente Coevorden’, die onlangs door het college van b en w is vastgesteld. In 2010 heeft Coevorden de woningbouwstrategie voor de stad Coevorden opgesteld, in 2011 gevolgd door de woningbouwstrategie voor de grote en kleine kernen. De boodschap hierin was duidelijk: de regio krijgt in de komende jaren te maken met een krimp en een veranderende samenstelling van de bevolking. Dit heeft vergaande gevolgen voor de nieuwbouwprogramma’s. Om leegstand op termijn te voorkomen moet gesneden worden in het aantal geplande woningen en is het zaak om de te bouwen woningen beter op de vraag aan te laten sluiten.

Vorig jaar ging de gemeente nog uit van een woningbouwbehoefte van 1025 tot het jaar 2020; 450 voor de stad Coevorden en 575 voor de overige kernen. In de meest recente bevolkingscijfers gaat de provincie Drenthe uit van een beperkte groei van ongeveer 175 huishoudens tot 2020, die naar verwachting na 2020 zal omslaan in een negatieve huishoudensgroei, waardoor de woonbehoefte ook zal afnemen.

Bijstelling is daarom nodig, waarbij de gemeente radicale ingrepen nog onnodig en onwenselijk vindt. Tot 2020 wordt nu uitgegaan van een bandbreedte van 175 tot ongeveer 500 woningen. Hierbij gaat
de gemeente ervan uit dat de trend van de economische crisis wordt doorgezet en het groeitempo vanuit het verleden niet wordt hersteld tussen nu en 2030.

Voor de stad Coevorden is een actieplan opgesteld om te schrappen in het aantal geplande woningen. Door op Holwert-Zuid het aantal geplande woningen te verminderen van 140 naar 100, kunnen hier 40 woningen minder gebouwd worden tot 2020. Met de medeontwikkelaar van de wijk Ossehaar is de gemeente nog in gesprek. De woningbouwstrategie voor de grote en kleine kernen ging uit van een opgave voor maximaal 575 woningen tot 2020. Dalen en Sleen kregen hierbij prioriteit omdat de vraag
van de markt hier het grootst zou zijn. Dit blijft zo, maar de nadruk komt meer te liggen op inspelen op de woonbehoefte, dan op het realiseren van groei.

In Schoonoord, Zweeloo/Aalden en Oosterhesselen stonden respectievelijk 40, 40 en 35 woningen gereserveerd voor inbreidingslocaties die zich vanuit de markt zouden voordoen.
Hier is tot nu geen gebruik van gemaakt; reden voor het college om deze aantallen nu te schrappen. Wanneer zich toch vraag voordoet, zal het college dit per keer afwegen. De plannen Aelderhooghe en Paardelandsdrift in Aalden en Ellert & Brammert in Schoonoord blijven overeind staan.
Provincie:
Tag(s):