vrijdag, 29. juni 2012 - 17:49

Na 30 jaar akkoord over N69 ondertekend

Den Bosch

Na 30 jaar is er een akkoord over de totaaloplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het gebied rond de N69. 'De bestuurders van de samenwerkende partijen ondertekenden woensdag 27 juni het Gebiedsakkoord', meldt de provincie Noord-Brabant.

Hierin staan afspraken voor een nieuwe verbindingsweg N69, aanvullende verkeersmaatregelen en verbeteringen voor natuur, milieu, landschap, landbouw en recreatie

De N69 tussen Eindhoven en de Belgische grens zorgt al 30 jaar voor verkeer- en leefbaarheidssproblemen en overlast in de regio. De weg loopt dwars door de dorpskernen van de gemeenten Valkenswaard en Aalst en zorgt voor overlast door vrachtverkeer op de weg en sluipverkeer in de omgeving. Dit geeft ook leefbaarheidsproblemen in bijvoorbeeld Bergeijk en Eersel.

De samenwerkende partijen - overheden, natuurorganisaties, belangenverenigingen en bedrijfsleven- in de regio hebben na drie jaar intensief overleg een akkoord bereikt over dit totaalpakket. Het pakket houdt rekening met de belangen van alle partijen, verbetert de leefbaarheid van de regio en bevordert de doorstroming van het verkeer. Bovendien wordt extra geïnvesteerd in de natuurlijke, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

3 onderdelen gebiedsakkoord
1. De nieuwe verbinding
De nieuwe weg wordt een 2 x 1 baans 80 km weg. Het doorgaand verkeer gaat niet meer dwars door de kernen van Valkenswaard en Aalst, maar via de nieuwe verbinding tussen de aansluiting A67 bij Veldhoven en de huidige N69 ten zuiden van Valkenswaard (de voorkeursvariant ‘Westparallel Plus’). Voor het tracé is een zoekgebied vastgesteld.

Bij de inpassing van de weg wordt rekening gehouden met o.a. de beken, het landschap, de landbouw en de bewoners. Met de nieuwe verbinding ontstaat een nieuwe internationale route van Veldhoven- West tot de Belgische grens en wordt de bereikbaarheid van de Brainport en de economische centra verbeterd. Het noordelijke deel van de huidige N69 wordt afgewaardeerd. De provincie heeft € 140 miljoen gereserveerd voor de aanleg van de weg en de (wettelijk verplichte) natuurcompensatie.

2. Aanvullende verkeersmaatregelen
Dit pakket zorgt ervoor dat de doorstroming op de lokale wegen verbetert en het sluipverkeer wordt tegengegaan. In de woongebieden van de gemeenten Waalre, Valkenswaard, Eersel en Bergeijk worden sluipverkeer-werende maatregelen getroffen. Ook worden o.a. verkeerslichten en kruisingen aangepast op de lokale wegen, een vrachtwagenverbod ingesteld en stil asfalt gelegd op de N397 en wegen in Eindhoven, Aalst en Valkenswaard.

Daarnaast bevat het maatregelen die het gebruik van fiets en OV bevorderen. Zo wordt een fietspad over de Oude Spoorbaantracé in Valkenswaard en Waalre aangelegd. De mogelijkheden voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer worden nader uitgewerkt. De kosten en uitvoering van de maatregelen komen voor rekening van de gemeente waar de maatregelen wordt uitgevoerd. Dit is een totaalbedrag van € 16,5 miljoen. Daarnaast dragen provincie (€5 miljoen), SRE (€ 3 miljoen) en derden/het rijk (€3,9 miljoen) bij. De uitvoering start in de tweede helft van 2012.

3. Gebiedsimpuls
Met de gebiedsimpuls wordt de natuurlijke en landschappelijke omgeving versterkt in de aangrenzende gebieden en beekdalen, zoals het Keersop- en het Dommeldal. Dit komt bovenop de natuurcompensatie en —mitigatie die wettelijk verplicht is bij de aanleg van een nieuwe weg. In deze gebieden wordt bijvoorbeeld natuur ingericht, de landbouwkundige structuur en waterhuishouding verbeterd en wandel- en fietspaden aangelegd.

De gebiedsimpuls richt zich op de balans tussen landbouw, natuur, landschap, water en recreatie. Hiervoor stelt de provincie €12 miljoen beschikbaar. Daarnaast worden aanvullende gelden gezocht, zoals Europese subsidie. Uitvoering gebeurt in samenwerking met overheden en natuur-, landbouw- en milieuorganisaties.

Ondertekenaars
Ondertekenaars zijn de bestuurders van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), de gemeenten Bergeijk, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Lommel (België), Valkenswaard en Waalre, provincie Limburg (België), Waterschap de Dommel, Rijkswaterstaat Noord-Brabant, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Actie N69, Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW), Kamer van Koophandel Brabant, EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Recron en provincie Noord-Brabant.

De gemeente Veldhoven en Brabantse Milieu Federatie (BMF) hebben eerder besloten om niet te ondertekenen, maar wel constructief mee te werken aan de verdere realisatie van het akkoord. Rijkswaterstaat, de Belgisch-Vlaamse Overheid zijn adviserende partijen die niet tekeningsbevoegd zijn. Zij hebben in deze hoedanigheid daarom ook niet ondertekend.

Afgelopen vrijdag stelde Provinciale Staten het Gebiedsakkoord samen met de Structuurvisie Grenscorridor N69 vast. Een meerderheid vond dat het hierin opgenomen voorkeursalternatief ‘Westparallel Plus’ een goede integrale oplossing is voor de gehele regio.
Provincie:
Tag(s):