maandag, 8. oktober 2012 - 20:40

Nieuwe bezuinigingsronde op komst in Assen

Assen

De begroting 2013 van de gemeente Assen kent geen ingrijpende beleidswijzigingen en geen nieuwe beleidsinitiatieven.

Het college presenteert voor 2013 een zogenaamde beleidsarme begroting aan de gemeenteraad. Het college gaat er wel vanuit dat vanaf 2014 voor een bedrag van naar verwachting zo’n zes miljoen euro aan extra bezuinigingen moet worden gevonden. Over de invulling daarvan wil het gemeentebestuur in gesprek met inwoners en maatschappelijke organisaties. Concrete voorstellen worden volgend jaar bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de gemeenteraad aangeboden.

Geen ingrijpende beleidswijzigingen en nieuwe beleidsinitiatieven in de gemeentelijke begroting voor 2013. Een lijn die wordt doorgetrokken naar de tarieven van de gemeentelijke heffingen. Die worden alleen aangepast aan de kostenontwikkeling. De “pas op de plaats” heeft te maken met onzekerheid over de uitkomsten van de coalitieonderhandelingen in Den Haag en de daaruit naar verwachting voortvloeiende extra rijksbezuinigingen.

Belangrijke vraagpunten in dat verband zijn onder andere hoe het verder zal gaan met de hervorming van de sociale zekerheid, de sociale werkvoorziening en de decentralisatie van de algemene Wet bijzondere ziektekosten.
Verder spelen de plannen van het nieuwe kabinet met betrekking tot de woningmarkt en de zorg een voorname rol. En vanzelfsprekend de bezuinigingen die het Rijk dient te treffen om de tekorten op de eigen begroting te laten voldoen aan de nieuwe Europese begrotingsregels.

Het college gaat er vanuit dat antwoorden op die vragen begin 2013 helder zullen zijn. Waarna er gericht kan worden gezocht naar extra bezuinigingen. Om die goed in te kunnen vullen wil het college van B&W in gesprek met de inwoners en maatschappelijke organisaties. De uitkomsten van die gesprekken worden betrokken bij bezuinigingsvoorstellen, die het college volgend jaar bij de behandeling van de voorjaarsnota aan de gemeenteraad wil aanbieden.
Provincie:
Tag(s):