maandag, 5. maart 2012 - 19:16

OM definitief in cassatie tegen niet-ontvankelijkheid OM in de zaak Checkpoint

Het Openbaar Ministerie (OM) Den Haag gaat definitief in cassatie tegen de uitspraak van het Hof Den Haag waarbij het OM niet ontvankelijk werd verklaard in zijn vervolging in de zaak tegen coffeeshop Checkpoint.

Het OM kan zich niet verenigen met deze beslissing en de daarbij gegeven motivering.

Het OM had al eerder cassatie ingesteld om de wettelijke termijn waarbinnen dat moet gebeuren niet te overschrijden. Inmiddels heeft het OM de arresten van het hof uitgebreid bestudeerd en heeft het definitief besloten om de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen.

Het Hof kwam tot de niet-ontvankelijkheid omdat, kort gezegd, onder andere het vertrouwensbeginsel geschonden zou zijn. De gemeente Terneuzen was er, in de visie van het Hof, steeds van op de hoogte dat de gedoogvoorwaarden stelselmatig werden overtreden. Ook het OM was daarvan op de hoogte of moest dat zijn, zodat bij de verdachten het gerechtvaardigd vertrouwen bestond dat het OM niet tot vervolging over zou gaan, aldus het Hof. Ook zou sprake zijn van schending van het beginsel van een redelijke en billijke belangenafweging bij het nemen van de vervolgingsbeslissing.

Het OM is het niet eens met het oordeel van het Hof. In de visie van het OM heeft het Hof te snel de wetenschap bij de gemeente over het overtreden van de voorwaarden mede toegerekend aan het OM. En mocht dat al zo zijn dan gold dat in ieder geval niet meer na de eerste inval in Checkpoint op 1 juni 2007. Ook stelt het OM zich op een ander standpunt dan het Hof waar het gaat om de wijze waarop concreet inzicht is gegeven in de belangenafweging aangaande de vervolgingsbeslissing van de coffeeshop en zijn medewerkers. Het OM is van oordeel dat de belangenafweging wel degelijk helder en transparant is gemaakt en ook ter zitting zichtbaar is geworden.

De niet-ontvankelijkheid van het OM is met het instellen van beroep in cassatie nog niet onherroepelijk geworden.
Provincie:
Tag(s):