dinsdag, 10. juli 2012 - 9:56

Online inwonerpanel helpt gemeente bij ontwikkeling structuurvisie

Mijdrecht

De gemeente De Ronde Venen vormt een online inwonerpanel dat in 2012 meedenkt over een toekomstbeeld voor de gemeente in 2030. Hiervoor heeft zij deze week steekproefsgewijs 2.500 inwoners uitgenodigd die een dwarsdoorsnede vormen van de bevolking. De resultaten worden meegenomen in de gemeentelijke structuurvisie die dit jaar wordt ontwikkeld.

Het panel krijgt via internet vragenlijsten voorgelegd over actuele onderwerpen en dilemma’s. Het online panel is een van de middelen die de gemeente inzet om zoveel mogelijk inwoners mee te laten denken over de toekomst van De Ronde Venen en de visie te verrijken.

In 2010 is een eerste stap gezet voor een structuurvisie waarin afspraken worden gemaakt over de inrichting van de ruimte om ons heen. In eerste instantie zijn onderwerpen en ontwikkelingen die in de gemeente spelen in kaart gebracht. Vervolgens zijn uitgangspunten vastgesteld in zogenaamde Kadernotities. Deze zijn in de eerste helft van 2012 uitgewerkt in een Voorloper met hoofdlijnen voor ruimtelijk beleid. Voor onderwerpen als wonen, landschap en economie zijn de belangrijke kenmerken op een rij gezet en mogelijke ontwikkelingen geformuleerd.

De gemeenteraad heeft deze op 31 mei 2012 besproken en het licht op groen gezet om samen met inwoners in de 2e helft van 2012 aan een concept structuurvisie te werken waarin keuzes worden gemaakt. Naar verwachting wordt medio 2013 een definitieve structuurvisie vast gesteld.
Provincie:
Tag(s):