woensdag, 4. januari 2012 - 19:39

Oost Gelre wil omgekeerd inzamelen.

Het college van B&W van de gemeente Oost Gelre wil de huishoudelijke afvalinzameling in gaan richten volgens het principe van ‘omgekeerd inzamelen’.

Deze nieuwe wijze van afval inzamelen heeft tot doel om de hoeveelheid restafval fors terug te dringen. De nieuwe werkwijze zal naar verwachting niet leiden tot hogere kosten voor de inwoners.

In 2010 produceerden de inwoners van Oost Gelre jaarlijks 185 kg restafval per persoon. Door ‘omgekeerd’ in te zamelen moet de hoeveelheid restafval dalen naar 30 kilogram per inwoner per jaar in 2020. Dat is alleen mogelijk als iedereen het afval goed scheidt. Het accent ligt dus op de inzameling van herbruikbare materialen in plaats van op het restafval. De gemeente zorgt voor de mogelijkheden en middelen om optimaal afval te scheiden.

Op dit moment bevat het restafval tot wel 60% herbruikbare materialen, zoals gft-afval, papier, zuivelverpakkingen, blik, metalen en kunststoffen. Het gaat nog te vaak en te veel de grijze container in. Dat is jammer, want al deze materialen eindigen in de afvalverbrandingsinstallatie met een hoge milieubelasting tot gevolg. Terwijl veel stoffen tegenwoordig uitstekend kunnen worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten of voor duurzame energie. Dat is hard nodig, want de grondstoffen die voor nieuwe producten en onze energievoorziening gebruikt worden raken op.

Als afval goed wordt gescheiden is 30 kg restafval per jaar heel realistisch. Inwoners kunnen dit restafval kwijt in een ondergrondse container. Deze containers worden dan op strategische punten geplaatst.

In een stadsdeel Zwolle draait vanaf 1 januari 2011 een proef met dit concept en dat geeft uitstekende resultaten. Er wordt bijvoorbeeld 4 keer zoveel plastic per inwoner ingezameld dan in de rest van Zwolle. Ook de inwoners zijn enthousiast en het inzamelsysteem is na de proef ingevoerd.

Het college wil het omgekeerd inzamelen op termijn en in 3 fasen invoeren tussen 2012 en 2014. Hierdoor kunnen inwoners wennen aan de nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen.

2012: In 2012 wordt samen met de huidige inzamelende verenigingen en scholen het oud papier en karton huis-aan-huis ingezameld. Elk huishouden krijgt daarvoor een blauwe minicontainer.

2013: Vanaf 1 januari 2013 wordt niet langer per lediging van de gft-container betaald. Het is de bedoeling dat de gft-container ook in het buitengebied weer wordt ingevoerd. Het restafval wordt eens per 4 weken ingezameld via de grijze container.

2014: Vanaf 1 januari 2014 worden droge herbruikbare materialen zoals plastic verpakkingen, drankenkartons, huishoudelijke metalen, blik, kleine elektrische apparaten huis-aan-huis ingezameld via de grijze container. Voor de kleine hoeveelheid restafval (de natte fractie) die overblijft worden ondergrondse verzamelcontainers geplaatst.

De nieuwe werkwijze moet in februari 2012 nog door de raad worden vastgesteld. Daarna kan tot invoering worden overgegaan. Hoe de invoering precies handen en voeten krijgt wordt tijdig bekend gemaakt.
Provincie:
Tag(s):