donderdag, 4. oktober 2012 - 9:44

Op 26 basisscholen in Utrecht langer les in taal en rekenen

Utrecht

Vanaf dit schooljaar bieden 26 Utrechtse basisscholen extra lesuren in taal en rekenen aan 2250 leerlingen. Scholen kunnen voor deze leertijduitbreiding bij de gemeente subsidie aanvragen. Utrecht verwacht hiermee in vier jaar tijd 6000 kinderen te bereiken.

Vandaag bekijkt Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp tijdens de Nationale Onderwijsweek met thema 'Taal doet 't' hoe basisschool Joannes XXIII in Kanaleneiland de leertijduitbreiding organiseert.

Kreijkamp is blij met deze extra investering in onderwijs: "Met deze maatregelen kunnen heel veel kinderen met een taal- of rekenachterstand extra ondersteuning krijgen. Als taal beter gaat heb je een betere basis voor je overige vakken en meer kans om later door te stromen naar een goede vervolgopleiding."

Leertijduitbreiding
Elke school kan op zijn eigen manier invulling geven aan de leertijduitbreiding. De meest gekozen vorm is de uitbreiding van het lesrooster met 4 uur per week voor alle groepen 4 tot en met 8. Ook bij basisschool Joannes XXIII. Directeur Gerard Hoefs startte begin van dit schooljaar met leertijduitbreiding om de prestaties van leerlingen te verhogen. Vaste ervaren leerkrachten geven vier uur per week extra taal en rekenen aan alle leerlingen van groep 4 t/m 8.
Andere scholen grijpen de urenuitbreiding aan om toe te groeien naar een dagarrangement, waarbij ze naast extra les in taal en rekenen ook sport, cultuur en techniek aanbieden. Ook de zomerschool is een vorm van leertijduitbreiding.

Taal- of rekenachterstand
Leertijduitbreiding is vooral bedoeld voor kinderen die lager dan gemiddeld scoren op taal en rekenen. De gemeente monitort jaarlijks de citoscores en doorstroomgevens die scholen aanleveren. Ouders krijgen ook een nadrukkelijke rol bij de leertijduitbreiding van hun kind. Zij worden gestimuleerd om ook thuis het leerproces van hun kind te ondersteunen.

Brede School Academie
Daarnaast wil Utrecht ook talentvolle leerlingen in de hoogste groepen van het basisonderwijs en zonodig in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs ondersteunen bij het doorstromen naar hogere vormen van onderwijs. Begin 2013 start in de Utrechtse krachtwijken Zuilen/Ondiep, Hoograven en Kanaleneiland de Brede School Academie, naar het voorbeeld van de succesvolle Brede School Academie in Overvecht. Deze werd 2 jaar geleden opgezet om taalachterstand bij kinderen in Overvecht te verbeteren. Onderzoeksbureau Oberon maakt recent bekend dat leerlingen die hier twee middagen per week onderwijs volgden boven het landelijk Cito-gemiddelde scoren op het onderdeel begrijpend lezen.

Bestuursakkoord
De extra middelen voor leertijdverlenging maken deel uit van het bestuursakkoord VVE/Verlengde Leertijd dat dit voorjaar tussen het Rijk en de G37 in Utrecht werd ondertekend.
Provincie:
Tag(s):