woensdag, 8. februari 2012 - 17:32

Opschorting jacht op watervogels in Overijssel

Zwolle

Gedeputeerde Staten van Overijssel (GS) schorten vanaf vrijdag 10 februari 2012 de ontheffingen voor het jagen op grauwe gans, kolgans, smient en knobbelzwaan op.

Ook de aanwijzing voor het jagen op de nijlgans wordt op die dag opgeschort. Vanaf die datum mag er niet meer op deze watervogels die schade aanrichten gejaagd worden.

Te weinig voedsel en open water door het winterweer
Reden voor dit besluit is de snel afnemende beschikbaarheid van voedsel en open water door sneeuwval en bevriezing. Afhankelijk van de weersomstandigheid in de komende periode, zullen GS bezien of de ontheffing voor het doden van grauwe gans, kolgans, smient en knobbelzwaan, en de aanwijzing voor het doden van de nijlgans opgeschort moet blijven.

Inzage en bezwaar
De provincie kan ontheffing verlenen voor het doden van bepaalde diersoorten die schade of onveilige situaties veroorzaken. De provincie heeft deze ontheffingen (op basis van artikel 68 van de Flora- en Faunawet) nu voor onbepaalde tijd opgeschort.

GS hebben advies ingewonnen bij het Faunafonds en de Faunabeheereenheid. Al deze organisaties steunen het besluit om over te gaan tot het opschorten van de betreffende ontheffingen. De jacht op de haas en de fazant-hen is al op 31 december gesloten en voor de wilde eend, fazantenhaan, houtduif en konijn op 31 januari.

Het besluit van GS ligt ter inzage in het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 in Zwolle. Tot 23 maart 2012 kunnen er bezwaren tegen het besluit van GS worden ingediend.
Provincie:
Tag(s):