maandag, 1. oktober 2012 - 16:38

Overijssel bundelt uitvoering milieutaken

Zwolle

Gemeenten en de provincie Overijssel gaan samenwerken in regionale uitvoeringsdiensten (RUD's) om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving te waarborgen.

'De instanties stellen hun medewerkers en hun deskundigheid aan elkaar beschikbaar om aan landelijke geldende kwaliteitseisen te voldoen', meldt de provincie maandag.

Wet- en regelgeving worden steeds complexer. Daarom is inhoudelijke specialisatie vereist. Die wordt bereikt door de bestaande capaciteit en expertise te bundelen in een RUD.

De meerwaarde van deze samenwerking is groot. Werkafspraken bevorderen de gelijke behandeling van bedrijven en burgers, door specialisatie neemt de deskundigheid toe, informatie-uitwisseling en een regionale aanpak vergemakkelijken het toezicht op bijvoorbeeld gesjoemel met vervuilde grond of asbest. Naast kwaliteit verwachten de betrokken instanties ook effectiever te kunnen werken en kosten te besparen.

Bedrijven en burgers
Bedrijven en burgers kunnen vanaf 1 januari 2013 nog steeds terecht bij dezelfde instantie als voorheen. Door werkafspraken tussen de RUD-partners wordt de uniformiteit en rechtszekerheid bevorderd.

Organisatievorm
In heel Nederland worden RUD's gevormd. De organisatievorm in Overijssel is bijzonder: geen fysieke dienst in een gebouw, maar een netwerkorganisatie. Medewerkers blijven in dienst van hun eigen organisatie en zijn van daaruit inzetbaar in andere delen van de provincie, onder leiding van de RUD-directeur.

De netwerkorganisatie is innovatief, en sluit aan bij de ontwikkelingen op het Nieuwe Werken. Vanuit het rijk wordt de RUD-ontwikkeling kritisch gevolgd. "Er is niet gekozen voor een makkelijke weg. Laat de netwerkorganisatie inderdaad de vernieuwing brengen die beoogd wordt, dat is de opdracht die bestuurders en ambtenaren zichzelf hiermee geven", aldus mevrouw Sybila Dekker, bestuurlijk ambassadeur van de RUD-vorming in Nederland

Herkomst RUD's
Vier commissies hebben onderzocht hoe het met de uitvoering van het omgevingsrecht is gesteld. De commissie-Mans is daar één van. Zij concludeerde in 2008 dat versnippering en vrijblijvendheid een goede uitvoering van toezicht en handhaving in de weg staat.

Het kabinet heeft vervolgens een eindbeeld gevormd over de uitvoering van het omgevingsrecht. Rijksoverheid, provincies en gemeenten hebben afspraken gemaakt over verdere professionalisering. De vorming van RUD's is er één van.
Provincie:
Tag(s):