maandag, 22. oktober 2012 - 11:40

Partij voor de Dieren: geen megastallen in Zuid-Holland

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland verzet zich tegen de bouw van megastallen in de provincie. Die zouden er kunnen komen, omdat provinciebestuur plannen heeft om grotere bouwpercelen dan twee hectare in de landbouwsector toe te staan.

Dat is echter in strijd met het huidige coalitieakkoord van VVD, CDA, SP en D66. Bovendien zijn megastallen slecht uit oogpunt van dierenwelzijn, volksgezondheid en milieu.

De provincie Zuid-Holland wil € 2,4 miljoen steken in systeeminnovaties in de landbouw. Ook staat de deur open voor grotere bouwvlakken dan de huidige twee hectare, heeft gedeputeerde Han Weber (Groen en Water, D66) onlangs gezegd. Weber wil daarover praten als blijkt dat daar 'evidente plussen’ aan zitten voor verduurzaming en dierenwelzijn.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over deze uitspraken, omdat vergroting van bouwvlakken helemaal geen garantie biedt dat dieren het beter zullen hebben. Juist bij dit soort projecten waar winst en lage kosten leidend zijn, zullen dieren het onderspit delven. Ook maakt de partij zich grote zorgen over de gevaren voor de volksgezondheid. Grote concentraties dieren vormen een verhoogd risico op ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest en van dier op mens overdraagbare ziekten (zoönosen), zoals Q-koorts en MRSA, die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen.

De Partij voor de Dieren heeft de afgelopen jaren veel meldingen binnen gekregen van bezorgde buurtbewoners over veehouderijbedrijven die plannen hadden om te gaan uitbreiden. Veel Zuid-Hollandse inwoners, maar ook (huis)artsen en dierenartsen, maken bezwaar tegen de alsmaar groter wordende veehouderijbedrijven met het oog op de enorme gezondheidsrisico’s.

Daar komt bij dat vergroting van de bouwvlakken in de landbouwsector in strijd is met het coalitieakkoord van VVD, CDA, SP en D66. Daarin staat letterlijk dat agrarische bouwpercelen maximaal twee hectare groot mogen zijn, juist om de komst van extreem grote gebouwen zoals megastallen te verhinderen. De Partij voor de Dieren vindt dat hiermee het coalitieakkoord wordt opengebroken.

Ook wil ze van Gedeputeerde Staten weten waarom zij de komst van megastallen in Zuid-Holland toestaan. Bij grote melkveehouderijen staan de koeien dan het hele jaar op stal en komen ze niet meer in de wei. Vanuit dierenwelzijnsoogpunt is dat zeer onwenselijk. Verder wijst de partij er op dat uitbreiding van het aantal productiedieren niet bijdraagt aan duurzaamheid, vooral vanwege toenemend watergebruik, gebruik van veevoer en vervuiling van het milieu.

De Partij voor de Dieren vindt dat volksgezondheid een hogere prioriteit moet krijgen dan de economische belangen van uitbreiding van veehouderijbedrijven. Ze vraagt daarom aan Gedeputeerde Staten of zij bereid zijn rekening te houden met de weerstand van inwoners en omwonenden tegen de uitbreiding van de veehouderij in Zuid-Holland.
Provincie:
Tag(s):