dinsdag, 11. september 2012 - 10:58

Partij voor de Dieren wil geen grote kalverhouderij in de gemeente Overbetuwe.

Arnhem

De fractie van de Partij voor de Dieren Gelderland reageert ontstemd op de plannen van de gemeente Overbetuwe om in Randwijk een grote kalverhouderij te realiseren. Fractievoorzitter Luuk van der Veer heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Deze zijn nog niet beantwoord, terwijl de tijd dringt. De termijn waarop de Provincie beroep kan aantekenen is bijna verstreken.

Deze vestiging buiten de reconstructiegebieden is in strijd met het provinciaal beleid, en de Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Staten om tegen het besluit van de Gemeente Overbetuwe beroep in te stellen. Nieuwvestiging van intensieve veehouderij mag volgens het provinciale structuurplan, de opvolger van het Streekplan 2005, alleen in de reconstructiegebieden (o.a. de Gelderse Vallei, Achterhoek/Liemers).

Eerder al gaf de provincie in een zienswijze tegen het ontwerp plan van Overbetuwe aan dat dit niet zo kon, maar dat is door de gemeente genegeerd. Het is nu een kwestie van consequent handelen om als provincie in beroep te gaan en zo het bestemmingsplan (formeel: een wijzigingsplan) tegen te houden . De Partij voor de Dieren vroeg al eerder om regels omtrent de veehouderij op te nemen in de Ruimtelijke Verordening Gelderland, die dwingend doorwerkt naar bestemmingsplannen. Het Gelderse provinciebestuur werkt hier echter nog steeds niet aan mee.

Omdat nog niet duidelijk is wat de provincie voor actie zal ondernemen heeft de fractie het onderwerp geagendeerd voor de commissievergadering Ruimtelijke Ordening op woensdag 12 september. De Partij voor de Dieren vindt vestiging van deze kalverhouderij slecht voor het milieu, maar is vooral begaan met het lot van de kalfjes. De partij vindt dat er geen enkele uitbreiding van de kalverhouderij meer moet komen, maar dat kalfjes langer bij de koe moeten kunnen blijven, buiten moeten kunnen zijn, en in het land van hun geboorte groot moeten kunnen worden.

De werkelijkheid is dat de dieren bruut gescheiden worden van de moederkoe en vaak een ellendige lange reis moeten maken, waarbij de voorzieningen tijdens het vervoer dikwijls verre van optimaal zijn.
Provincie:
Tag(s):