maandag, 7. mei 2012 - 16:52

Positief saldo jaarrekening Dronten

Dronten

Uit de presentatie van de jaarrekening 2011 blijkt dat de gemeente Dronten het jaar 2011 afsluit met een positief saldo van € 6.309.000. Dit heeft de gemeente Dronten bekendgemaakt.

Het resultaat van de jaarrekening 2011 bestaat uit het resultaat van de Algemene Dienst (het huishoudboekje van de gemeente) en de Grondexploitatie. De Algemene Dienst heeft eind 2011 een positief saldo van € 4.292.000 en de bouwgrondexploitatie is met een bedrag van € 2.017.000 ook positief afgesloten.

Algemene dienst
Het positieve resultaat op de Algemene Dienst is voornamelijk opgebouwd uit eenmalige meevallers. De belangrijkste éénmalige meevallers betreffen een positieve bijstelling van de algemene uitkering gemeentefonds (decembercirculaire) van € 1.196.000 en lagere personeelskosten (€ 757.000).

Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor om een bedrag van € 1.798.000 voor geplande maar nog niet uitgevoerde/afgeronde activiteiten door te schuiven naar 2012 zodat deze activiteiten kunnen worden gerealiseerd /afgerond. Het advies is het resterende bedrag van € 2.494.000 te storten in de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Grondexploitatie
Het resultaat van de Grondexploitatie 2011 wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrijvallen van de getroffen voorziening voor Poort van Dronten, de afwikkeling van het plan Rivierduinweg en de afwaardering van gronden aan de Dronteringweg en het Hanzekwartier.

De strategie om alleen de 1e fase van Poort van Dronten in exploitatie te houden heeft effect gehad op het jaarresultaat 2011. De exploitatie is hiermee volledig aangepast aan de veranderde uitgifteprognose. Deze prognose is gemeentebreed gesteld op 4 hectare per jaar. Voor het onderdeel bedrijventerreinen is het afgelopen jaar, ondanks het huidige economische klimaat, 2,4 hectare bedrijventerrein uitgegeven.

Woningbouw
Het bevriezen van grondprijzen en succesvolle aanvragen voor stimuleringssubsidies woningbouw (2010) hebben in 2011 voor voortgang in de woningbouwproductie gezorgd. Er werden 164 reguliere woningen en 27 recreatiewoningen opgeleverd. De te verwachten opbrengsten zijn in de exploitatie aangepast aan het bijgestelde woningbouwprogramma en de grondprijsontwikkeling.

Bedrijventerreinen
Door het feit dat de gemeente Dronten de afgelopen jaren fors heeft afgeboekt op de boekwaardes van bedrijventerreinen worden de resultaten over 2011 hierdoor positief beïnvloed. Na toevoeging van € 318.000 aan de “bestemmingreserve N23” bedraagt het netto jaarresultaat € 1.699.000.

Het college adviseert de gemeenteraad om het resultaat te storten in de algemene reserve vrij aanwendbaar Grondexploitatie. Door deze storting blijft het weerstandsvermogen van de grondexploitatie van € 11,8 miljoen. Dit is ruim boven het gewenste niveau van € 8,8 miljoen.

De gemeenteraad bespreekt in de raadsvergadering van 21 juni 2012 de jaarrekening 2011.
Provincie:
Tag(s):