maandag, 19. maart 2012 - 15:47

Predicaat ‘excellente school’ voor zeer goed presterende scholen

Den Haag

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs, kunnen vanaf 2012 het predicaat ‘Excellente school’ krijgen. Dit schrijft minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maandag aan de Tweede Kamer.

Bij scholen die voor dit predicaat in aanmerking komen, wordt niet alleen naar de onderwijsopbrengsten gekeken, maar ook naar prestaties die niet direct tot uitdrukking komen in hoge cijfers voor de leerlingen.

Met deze publiekelijke erkenning krijgen zeer goed presterende scholen de maatschappelijke waardering die ze verdienen. Daarnaast zal deze erkenning andere scholen uitdagen om de lat ook hoger te leggen en zo een bijdrage leveren aan de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit.

Minister Van Bijsterveldt: 'Er zijn scholen die opvallen omdat zij kinderen bovengemiddeld weten te motiveren en te inspireren. Soms in omstandigheden waarin dat niet gemakkelijk is, denk bijvoorbeeld aan scholen in achterstandswijken of scholen met bijzonder goede resultaten zowel cognitief als qua brede vorming. Deze scholen verdienen de waardering met het predicaat 'excellentie', want ze brengen kinderen verder, waardoor ze een inspiratie kunnen zijn voor andere scholen.'

Onafhankelijke vakjury
Minister Van Bijsterveldt heeft vandaag een onafhankelijke jury geïnstalleerd die scholen aan haar voordraagt die voor het predicaat 'Excellente school' in aanmerking komen. Deze jury van professionals en experts uit de onderwijspraktijk - onder voorzitterschap van prof. dr. Fons van Wieringen - stelt de komende maanden de beoordelingscriteria voor excellente scholen op.

Mogelijke kandidaten worden vanuit een breed perspectief bekeken. De jury kijkt niet alleen naar onderwijsopbrengsten, maar nadrukkelijk ook naar andere excellentiegebieden, zoals de aandacht voor excellente en hoogbegaafde leerlingen, de inpassing van leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben en de vormende taak.

Het is de bedoeling om ieder najaar een aantal predicaten uit te reiken. De eerste uitreiking staat gepland voor het najaar van 2012. Juryvoorzitter Van Wieringen: 'Excellente scholen hebben een voorbeeldfunctie. Ze laten zien dat inspanning loont.'

Aanmelding
Alle scholen die hun kwaliteit uitstekend op orde hebben, kunnen meedingen naar het predicaat excellent. De jury zal de start van de aanmeldingsprocedure breed communiceren.

Inspectiecategorie voor excellente scholen
Op termijn wordt een inspectiecategorie voor excellente scholen ingevoerd. De Inspectie van het Onderwijs maakt op dit moment onderscheid tussen zeer zwakke, zwakke en voldoende scholen. Meer dan 90% van de scholen valt in de categorie voldoende. Met de introductie van de categorie excellente scholen worden deze scholen gestimuleerd om nog beter te presteren.

De verwachting is dat de inspectiesystematiek voor de categorie excellente scholen rond 2015 beschikbaar is. Het erkennen en waarderen van excellente scholen maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is aangekondigd in de actieplannen ‘Basis voor Presteren’ en ‘Beter Presteren’ die de bewindslieden van OCW vorig jaar hebben gepresenteerd om de onderwijsprestaties in het primair en het voortgezet onderwijs een impuls te geven.
Provincie:
Tag(s):