woensdag, 9. mei 2012 - 17:44

Provincie Friesland over op aardwarmte

Leeuwarden

De provincie Friesland en gemeenten gaan de aanleg van aardwarmtesystemen begeleiden. ‘Hiervoor komt een Algemene Maatregel van Bestuur. Dit is nodig omdat er vrijwel geen toezicht is op de aanleg van deze systemen’, meldt de provincie woensdag.

Met aardwarmte wordt gebruik gemaakt van de temperatuur van het grondwater en de bodem. Door de vastgestelde maatregelen worden grondwater, bodem en omgeving beschermd. Op de markt zijn momenteel niet alleen professionele bedrijven maar ook minder deskundige installateurs en boorbedrijven actief.

Certificering en protocol
Er komt een certificering van bedrijven en er is inmiddels een protocol voor het boren van bronnen. Zo voorkomen de provincie en gemeenten dat natuurlijke bodemlagen onkundig worden doorboord. Systemen worden soms vlak naast elkaar aangelegd zonder dat de initiatiefnemers van elkaar weten.

Sommige systemen worden schoongemaakt met schadelijke stoffen die uit het systeem kunnen lekken. En zo zijn er meer bedreigingen die op dit moment onvoldoende worden afgeschermd.

Friese acties
In de beleidsnotitie worden specifieke Friese acties aangekondigd, die voortborduren op de landelijke activiteiten. De belangrijkste actie is het opzetten van een brede voorlichting. De provincie gaat gemeenten benaderen om intensief samen te werken. Vooral om samen alle aanwezige systemen in de bodem te kunnen inventariseren en registreren. Daarbij zijn installateurs en boorbedrijven belangrijke doelgroepen.

Verder wordt met gemeenten overlegd waar zogenaamde masterplannen kunnen worden opgesteld. Hierbij wordt vooraf gekeken hoeveel energie in de bodem zit en hoe dit het meest efficiënt wordt benut.

Terugdringen van fossiele brandstoffen
Tegenwoordig worden steeds meer huizen, kantoren en kassen verwarmd door aardwarmte. Gedeputeerde Tineke Schokker: "Deze systemen dringen het verbruik van fossiele brandstoffen terug. Dit wil de provincie Friesland zoveel mogelijk stimuleren. Het Rijk en de provincie werken samen om het gebruik van deze systemen te bevorderen. Hierbij hoort een passende regelgeving."
Provincie:
Tag(s):