woensdag, 26. september 2012 - 13:46

Provincie Groningen onderzoekt optreden bij risicovolle bedrijven

Groningen

De provincie Groningen heeft een team deskundigen onderzoek laten doen
naar haar werkwijze bij risicovolle bedrijven. 'Doel was vast te stellen of de
provincie in haar vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (VTH) passend en voortvarend is geweest', meldt de provincie.

Het zogenoemde auditteam concludeert dat het provinciale optreden in de afgelopen decennia sterk is gekenmerkt door een faciliterende houding ten opzichte van de bedrijven.

De provincie had scherper en proactiever kunnen zijn en op onderdelen ook moeten zijn. Deze conclusie sluit aan bij de landelijke ontwikkeling waar de VTH-taken zich in bevinden.

Onderzoek naar risicovolle bedrijven
In de eerste helft van 2011 heeft de provincie door een commissie onder leiding van prof. De Ridder onderzoek laten doen naar haar optreden bij het bedrijf North Refinery.

De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zijn aanleiding geweest voor een aantal maatregelen in de werkwijze van de provincie waar het gaat om de VTH-taken.

Ook heeft de provincie toen aangekondigd te onderzoeken of haar aanpak bij de meest risicovolle bedrijven in Groningen passend en voortvarend is geweest, of dat er aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze zogenoemde audit is nu afgerond.

Rode draden audit
Het auditteam heeft een onderzoek gedaan gebaseerd op de dossiers die de provincie in huis heeft. De conclusies van dit dossieronderzoek heeft het team samengevat in een aantal rode draden.

Dit zijn thema’s die ze in het merendeel van de cases tegen is gekomen. Vrijwel al deze conclusies sluiten aan bij maatregelen die de provincie al heeft ingezet na het onderzoek van commissie De Ridder.

Dan gaat het onder andere om de aanbeveling een milieubeleidskader te ontwikkelen, het op tijd actualiseren van vergunningen en tijdig handhaven en het oplossen van een aantal hardnekkige organisatorische knelpunten. Hierbij moet gedacht worden aan betere documentatie en archivering.

Ook ziet het auditteam dat bedrijven voor de zekerheid extra ruimte in de vergunning aanvragen maar daar vervolgens geen gebruik van maken. Waar dit voorheen automatisch verviel, moeten provincies dit tegenwoordig actief beëindigen. De provincie Groningen kan hierin proactiever handelen.

Ontwikkeling Regionale Uitvoeringsdienst
Het onderzoek dat de provincie nu heeft gedaan naar de uitvoering van haar VTHtaken loopt vooruit op de nulmeting voor de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). In deze RUD gaan nagenoeg alle Groninger gemeenten en de provincie samenwerken op het gebied van de VTH-taken. Dit is een landelijke ontwikkeling met als doel de kwaliteit van deze taken te verbeteren.

De provincie wil voor de start van de RUD op 1 april 2013 zorgen dat zoveel mogelijk van de conclusies en aanbevelingen uit het auditrapport in gang zijn gezet. Deels zijn dit nieuwe maatregelen maar voor het overgrote deel gaat het om acties die al zijn ingezet maar waar hier en daar nog wat meer focus op moet komen.

Transparantie
Met het onderzoek naar haar eigen optreden op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving heeft de provincie Groningen nadrukkelijk gekozen voor transparantie. Gedeputeerde Boumans: ‘Je ziet dat de overheidstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving landelijk onder een vergrootglas liggen. Dat is ook begrijpelijk en nodig want het is belangrijk dat dit goed gebeurt. Ook is er in onze maatschappij veel meer aandacht voor balans tussen bedrijvigheid en kwaliteit van wonen en leven. Ik vind ook dat milieuwetgeving bestaat om mensen te beschermen tegen nadelige gevolgen van bedrijvigheid. Alhoewel het allereerst een verantwoordelijkheid van bedrijven is dat ze goed kunnen functioneren in een omgeving waarin bijvoorbeeld mensen wonen, is het belangrijk dat de samenleving erop kan vertrouwen dat de overheid hier goed op toeziet. De resultaten van dit onderzoek geven ons goed inzicht in hoe wij deze rol verder kunnen verbeteren.’
Provincie:
Tag(s):