donderdag, 12. april 2012 - 13:15

Provincie wil natuurvergunning verlenen voor bouw jachthavens Vlissingen

Vlissingen

De Provincie Zeeland is van plan om een natuurvergunning te verlenen voor de nog aan te leggen nieuwe jachthavens in het Scheldekwartier en Binnenhavens te Vlissingen. De aanvang van de werkzaamheden voor de aanleg staan gepland voor 2014.

De vergunning is aangevraagd door de gemeente Vlissingen. Het uitbreiden van de bestaande jachthavens en in gebruik nemen van de nieuwe jachthavens geeft maximaal 900 extra bootligplaatsen. Dit zorgt voor een toename van de recreatiedruk in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe. In samenhang met andere economische activiteiten en ontwikkelingen, zoals de aanleg van een nieuwe jachthaven in Perkpolder, kan deze toename van recreatie te grote effecten hebben op de natuurwaarden in de Westerschelde. Zo kan er door het aanmeren van boten en betreding van opvarenden teveel verstoring ontstaan op de bij eb droogvallende zand- en slikplaten. Deze platen zijn de rust- en zoogplaatsen van zeehonden en voedselzoekende vogels.

In de vergunning zijn voorwaarden opgenomen om te grote natuurschade te voorkomen. Zo kan de aanleg van de jachthavens niet eerder aanvangen voordat een toegankelijkheidsregeling op de Westerschelde van kracht is. Volgens deze regeling worden er verspreid over de Westerschelde enkele rustgebieden voor zeehonden aangewezen. Zo ontstaat er een zonering in het gebruik. Hiermee wordt o.a. uitbreiding van ligplaatsen in Vlissingen en Perkpolder mogelijk gemaakt zonder dat er te grote natuurschade optreedt. Rijkswaterstaat heeft als voortouwnemer van het Beheerplan Deltawateren, reeds voorstellen gedaan voor de instelling van een toegankelijksheidsregeling.

De Westerschelde is in economisch opzicht een belangrijk gebied. Tegelijkertijd is het een Natura 2000-gebied welke bijzondere natuurwaarden herbergt zoals zeehonden en vele vogelsoorten.

Het is de enige zeetak in de Delta waar nu nog sprake is van een estuarium met open verbinding naar zee. Tussen de hoofdgeul, nevengeulen en ondiepe waterdelen van de rivier, liggen de bij eb droogvallende zand- en slikplaten. Langs de randen liggen schorren met kreken die grillige patronen vormen en het grootste schorrengebied van ons land: het Verdronken Land van Saeftinghe.

Belanghebbenden kunnen van 18 april 2012 tot en met 29 mei 2012 reageren op het ontwerpbesluit van de natuurvergunning. Het document en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij Provincie Zeeland, locatie Het Groenewoud 1 te Middelburg.
Provincie:
Tag(s):