dinsdag, 7. februari 2012 - 13:16

Rapport Onderzoeksraad voor veiligheid over Chemie-Pack mag openbaar

Den Haag

Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage bekrachtigd. Dat vonnis hield in dat het rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid over de brand op 5 januari 2011 bij Chemie-Pack gepubliceerd mag worden. Het hof is het daarmee eens.

De appellanten, die publicatie van het rapport wilden tegenhouden, zijn betrokken bij het bedrijf Chemie-Pack. Zij menen dat het rapport zo gebrekkig is dat het niet mag worden gepubliceerd. Zij vinden bovendien dat de Onderzoeksraad ten onrechte geen onderzoek heeft gedaan naar het optreden van de brandweer (brandpreventie en brandbestrijding).

Onderzoek op dat gebied is gedaan door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Zij menen ten slotte dat mr. A.H. Brouwer-Korf, oud-burgemeester van onder meer Utrecht en lid van de Onderzoeksraad, niet bij het onderzoek had mogen worden betrokken omdat zij eerder de regionale brandweer onder haar hoede heeft gehad en niet onafhankelijk is.

Het hof verwerpt deze stellingen. Appellanten hebben gesteld dat het rapport tal van gebreken vertoont. Hoewel zij door de Onderzoeksraad in de gelegenheid zijn gesteld de onjuistheden in het concept-rapport aan te geven, hebben zij dat vrijwel niet gedaan. Zij hebben alleen een verklaring van een deskundige overgelegd, inhoudende dat de door de Onderzoeksraad in het rapport opgenomen oorzaak van de brand natuurwetenschappelijk onmogelijk is.

De Onderzoeksraad heeft dat betwist door te verwijzen naar een intussen gehouden praktijkproef die zou aantonen dat de stelling van deze deskundige niet juist is. Omdat het om een spoedprocedure gaat, kan het hof op dit verschil van mening niet verder ingaan.

Het hof is van oordeel dat dit punt echter niet genoeg is om publicatie van het rapport tegen te houden. Het hof is verder met de voorzieningenrechter van oordeel dat de Onderzoeksraad wettelijk niet verplicht is ook onderzoek te doen naar de brandpreventie en de brandbestrijding en dat niet is aangetoond dat mr. Brouwer-Korf niet onafhankelijk is.

Het hof acht ten slotte onder de gegeven omstandigheden het belang van de Onderzoeksraad bij spoedige publicatie van het rapport zwaarder wegen dan het belang van appellanten bij het tegenhouden van publicatie daarvan.
Provincie:
Tag(s):