woensdag, 26. september 2012 - 14:31

Recherche doorzoekt panden Edelchemie in Limburg

Het Interregionaal Milieu Team van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland heeft woensdag in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket een woning in Heel en het bedrijventerrein van Edelchemie Panheel BV en Phoenica BV te Panheel doorzocht. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) woensdag laten weten.

Milieuregels
De verdenking is dat de bedrijven en de directeuren zich bezig hebben gehouden met activiteiten die niet vergund zijn, waardoor er nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan. De bedrijven liggen nabij een waterwingebied.

Daarnaast worden op de bedrijventerreinen van Edelchemie en Phoenica grote hoeveelheden stoffen, waaronder gevaarlijke, opgeslagen zoals obsidiaan, gips, fotografisch afval en latex.

De verdenking is dat ze niet voldoende hebben gedaan om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of beperken. De stoffen zijn op zo'n manier in opslag dat ze hadden kunnen weten dat daardoor de bodem kan worden verontreinigd. Zo staan er bijvoorbeeld bassins die niet afgedekt zijn. Wanneer het regent kunnen de bassins overstromen en de afvalstoffen in de bodem terecht komen.

Bedrijven die zich bezig houden met milieubelastende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de opslag en het verwerken van gevaarlijke stoffen, moeten daarvoor volgens de milieuregelgeving een vergunning aanvragen.

In een vergunning zijn voorschriften opgenomen om milieuschade en milieuverontreiniging te voorkomen. Edelchemie had tot 1 oktober 2004 een vergunning om gevaarlijke- en niet-gevaarlijke afvalstoffen te verwerken. Er is daarna een nieuwe vergunning aangevraagd, maar deze is door de provincie niet afgegeven.

Wanneer bedrijven en personen met opzet in strijd handelen met de vergunning of activiteiten ontplooien zonder vergunning kan dat de veiligheid in gevaar brengen en de omgeving ernstige schade berokkenen. Daarom pakt het Functioneel Parket deze feiten aan.

Aangifte provincie
Het onderzoek startte naar aanleiding van een recente aangifte van de provincie. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal op het terrein van Edelchemie en Phoenica diverse monsters nemen, die zullen komende tijd geanalyseerd worden. Er wordt administratie in beslag genomen.
Provincie:
Tag(s):