maandag, 1. oktober 2012 - 11:40

Regio Utrecht zet nieuwe aanval in op schooluitval

Utrecht

De Regio Utrecht zet nieuwe aanval in op schooluitval.

Iedere jongere werkt op school aan zijn talenten en toekomst. Dat is het uitgangspunt bij de aanpak om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. In de regio Utrecht werken 16 gemeenten, 6 MBO-instellingen en 35 scholen voor het voortgezet onderwijs samen aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV). In een nieuw convenant hebben zij hierover voor de komende drie jaar afspraken gemaakt. De grootste uitdaging is het terugdringen van het aantal schoolverlaters
in het MBO. De gemeente Utrecht is regievoerder voor het convenant van de regio Utrecht.

Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp roept tijdens de Nationale Onderwijsweek alle betrokken partijen en het nieuwe kabinet op om in dit onderwerp te blijven investeren. "Elk talent telt! Er vallen nog altijd teveel jongeren uit voordat ze een diploma hebben behaald waarmee ze een goede baan kunnen vinden. Achter elk verzuim zit een reden. Daarom is het van belang om leerlingen die bijvoorbeeld thuis problemen hebben, snel weer op het goede spoor zetten. Dat doen we bijvoorbeeld door samenwerking in de zorgadviesteams op de MBO's"

Zorg
Als regievoerder zal de gemeente Utrecht de komende drie jaar de eerder ingezette aanpak van het voortijdig schoolverlaten intensiveren. Naast strikt toezicht op de aanpak van verzuim, het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en betere zorg voor jongeren in en rond het MBO, wordt de sturing op uitvoering van de aanpak verbeterd. De VO-scholen en MBO-instellingen komen eind oktober met plannen waarin de maatregelen uit het convenant zijn uitgewerkt.

Verzuim
Verzuim is de belangrijkste aanwijzing voor mogelijke voortijdige uitval. Tusen 2012 en 2015 ligt de focus van de verzuimaanpak bij jongeren van 18, 19 en 20 jaar oud. In deze leeftijdscategorie vallen ook de meeste leerlingen uit in het MBO. Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur bij ROC Midden Nederland, is blij dat er in Utrecht voor gekozen is om het verzuim van deze groep wél te melden bij de gemeenten en de aanpak zelfs te intensiveren. "Deze jongeren vallen niet meer onder de Leerplichtwet. Toch hanteren wij geen verschil bij de verzuimmelding van een 16-jarige of een 20-jarige leerling."

Loopbaanoriëntatie
Een moment waarbij de kans op uitval toeneemt, is de overgang van het VMBO naar het MBO. Door een verkeerde beroeps- en opleidingskeuze valt een grote groep jongeren uit. Door hulp bij loopbaanoriëntatie worden leerlingen gestimuleerd een goede keuze te maken, hun diploma's te halen en eventueel verder te leren. Zo vergroten ze hun kans op de arbeidsmarkt.
Provincie:
Tag(s):