dinsdag, 6. november 2012 - 21:06

Ruim duizend belangstellenden bij wake Tim Ribberink

Dinsdagavond hebben ruim duizend belangstellenden in de kerk in Tilligte de wake bijgewoond die werd gehouden voor Tim Ribberink (20), de jongen die een einde aan zijn leven maakte omdat hij werd gepest.

Nadat zijn ouders in de rouwadvertentie de afscheidsbrief van Tim hadden opgenomen waarin hij schrijft dat hij werd gepest, werd er maandag met afschuw en ongeloof gereageerd op met name de social media.

De schokkende rouwadvertentie in De Twentsche Courant Tubantia zorgde ervoor dat er een grote discussie losbarstte. Zijn ouders die de advertentie in de krant hebben geplaatst, hebben daarin de tekst opgenomen van zijn afscheidsbrief: "Lieve pap en mam, Ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos zijn. Tot weerziens, Tim."

Dinsdagmiddag lieten de ouders van Tim, rouwbegeleider en pastor Marinus van den Berg, in een persconferentie die in het gemeentehuis van Dinkelland in Denekamp werd gehouden, een verklaring voorlezen.

Persverklaring over Tim Ribberink:
‘Opdat geen kind meer verloren gaat aan pesten’
Voorgelezen door Marinus van den Berg

Hartelijk welkom aan de aanwezige journalisten en overige belangstellenden. Wij zijn blij dat u de boodschap van Tim wilt uitdragen. Ook vinden wij het fijn dat u bij wilt dragen aan het maatschappelijk debatrond pesten.

Ik wil graag beginnen met hetvoorlezen van een korte verklaring van de ouders van Tim Ribberink.

“Tim was een lieve jongen. Warm en attent. Helaas heeft hij zijn hele leven moeten vechten tegen zijn pesters. Tot enkele dagen geleden wisten wij hier nauwelijks iets van. Na ongeloof, woede en verdriet hebben wij besloten de afscheidsbrief van Tim te plaatsen in de rouwadvertentie. Opdat dit nooit meer mag gebeuren. Een kind dat door pesters wordt buitengesloten, mag zich nooit gedwongen voelen om te kiezen voor deze ultieme uitweg. Door de brief van Tim te plaatsen, hopen wij dat het probleem dat pesten heet echt wordt aangepakt. We willen dat zelfdoding, zeker vanwege pestgedrag, uit het verdomhoekje moet komen. Tim was niet zielig. Tim was sterk. En Tim wilde dat de buitenwereld na zou denken. Niet hij had een probleem, er werd een probleem van hem gemaakt. Wij willen Tim nu in alle rust gedenken en hopen dat de media het maatschappelijke debat oppakt. Wij willen de hechte gemeenschap van Tilligte danken voor alle steun en wij willen benadrukken dat wij niet een beschuldigende vinger naar de inwoners uitsteken. Wij hopen slechts dat de pesters, of die zich nu in Tilligte bevinden of ver daarbuiten, nadenken over de consequenties van hun gedrag. Dank voor uw overweldigende steun in deze moeilijke tijd.”
Gerrit en Hetty Ribberink

Graag wil ik als rouwbegeleider van de familie Ribberink ingaan op de achtergrond van Tim.

Door te kiezen voor een dergelijke rouwadvertentie willen de ouders eer betonen aan hun zoon. Niet heimelijk de doodsoorzaak wegstoppen, maar open en met een duidelijke boodschap. Zij vonden de regels: ‘Ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en buitengesloten’ enkele uren na zijn dood. Tim heeft zijn afscheidswoorden in de ochtend geschreven.

De ouders hopen dat er een discussie op gang komt, die helpt voorkomen dat nog meer kinderen en jongeren het slachtoffer zullen worden van pesten. Ze doen dat in de geest van Tim. Hij wilde geschiedenisleraar worden en werd geïnspireerd door de woorden van Winston Churchill: ‘Never, never, never give up’. Deze woorden had hij ook op de muur van zijn slaapkamer staan.

Voor zijn ouders en familie is zijn besluit als donderslag bij heldere hemel gekomen. Zij wisten van de pesterijen tijdens de lagere schooltijd. Maar dan wel pas nadat hij daar geen leerling meer was. Hijzelf zei, dat het pesten hem sterker had gemaakt. Het pesten is echter nadien doorgegaan via internet.

Tot maandag kon men onder meer de anonieme pesters lezen op de site Dinnerjudge. Jammer, dat dergelijke reacties pas na dit vreselijke nieuws weggehaald werden. De ouders hebben inmiddels melding gemaakt — geen aangifte - van dit anonieme pestgedrag.

In de afgelopen dagen is gebleken dat meerdere mensen van deze pesterijen af wisten. Voor de ouders was dit niet bekend en voor zover we weten waren ook familieleden niet of nauwelijks op de hoogte. Wel heeft een neef er met Tim over gesproken, maar Tim wuifde het weg.

Tim was een zachte, schriele gestalte. Dat was mijn eerste indruk toen ik hem na zijn dood opgebaard thuis in zijn bed zag liggen. Dat werd me ookbevestigd door zijn ouders. Hij hield van knuffelen en liet zich ook graag knuffelen. Thuis was zeer warm en veilig. Hij behoorde niet tot de snelle, vlotte types.

In de avondwake staan we stil bij wie Tim was, maar gaan we ook in op het verschijnsel pesten. Pesten op kenmerken, op de positie van daders en op de rol van de sociale media. In de afscheidsdienst steken alle aanwezigen een kaarsje aan, opdat we de mensen die in het donker staan beter leren zien.

Graag wil ik op persoonlijke titel aandacht vragen voor een wat bredere insteek van het fenomeen pesten. In 2011 heeft het kabinet Rutte I een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor het invoeren van een Verplichte Incidentenregistratie op scholen.

Het kabinet wil graag dat er eenduidig wordt geregistreerd. Alleen door eenduidige registratie is landelijk onderzoek naar incidenten in het onderwijs mogelijk. Informatie over de aard en de omvang van incidenten is nu vaak gebrekkig. Ook is er behoefte aan duidelijke definities van incidenten.

Bijvoorbeeld wat er wordt verstaan onder grove pesterijen en wat een scheldpartij is. De incidentenregistratiemoet verplicht worden voor scholen in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Dit wetsvoorstel zal in de loop van het schooljaar 2012 — 2013 worden ingevoerd, afhankelijk van het akkoord door de Eerste en Tweede Kamer. Wij willen het gisteren beëdigde kabinet Rutte II vragen om dit wetsvoorstel met verhoogdeaandacht door te voeren.

Ik stel voor om dit wetsvoorstel uit te breiden met een artikel, dat het mogelijk maakt anonieme berichten op internet te verbieden. Wie spreekt zalverantwoordelijkheid moeten nemen voor zijn woorden. Niet alleen slachtoffers en hun naasten, maar ook daders hebben een ernstig probleem en vormen een bedreiging voor de samenleving. Pesten is geen natuurverschijnsel waaraan niets tot weinig gedaan kan worden.

Ik stel voor om te overwegen om weerbaarheidstraining, zoals karate en judo onderdeel te laten zijn van het sportonderwijs op kleuter- en basisscholen en op het voorgezet onderwijs. Dit moet door professionele mensen begeleid worden. Weerbaarheidstraining kan meerdere doelen dienen, waaronder het weerbaarder maken van kinderen en het sneller opsporen van mogelijke slachtoffers. Daders zien slachtoffers eerder dan wie dan ook.

Ik stel voor om de internationale dag van de stilte te latenworden tot de dag van de verbroken stiltes waar aandacht is voor verborgen geweld, zoals pesten. Misschien moet er ook een stoeptegel komen met Stop het pesten.

Ik stel tot slot voor om pesten hoger te plaatsen op de aandachtsagenda van scholen, van artsenopleidingen, sportleiders, werkgevers en in de ouderenzorg. Pesten komt overal voor. Het zou van grote betekenis zijn als het nieuwe kabinet ook in deze van zich zal laten horen. Pesten is een post waarop niet bezuinigd mag worden.

Namens de ouders wil ik iedereen bedanken die respectvol aandacht wil besteden aan deramp die hen is overkomen. Respectvolle berichtgeving met de juiste weergave van de bekende feiten kan een steun zijn en voorkomt dat er nog meer leed wordt aangedaan.

U bent van harte welkom tijdens de avondwake, maar wij vragen nadrukkelijk om geen camera’s en filmapparatuur mee te nemen in en rondom de kerk. Er worden beelden gemaakt die verstrekt zullen worden aan belangstellende media.

Wij vragen u met klem: gun de ouders, familie, vrienden, buren en bekenden een waardig afscheid van Tim. Laat hen in alle rust hun verdriet verwerken. Aan u de taak om als waakhond van de samenleving het maatschappelijke debat aan te gaan
.
Provincie:
Tag(s):