dinsdag, 10. juli 2012 - 14:52

Senaat voor nationale politie

Den Haag

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van de nationale politie en de herziening van de gerechtelijke kaart. Door de aanvaarding van beide wetsvoorstellen van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie komt er op 1 januari één landelijk politiekorps en wordt het aantal rechtbanken en gerechtshoven teruggebracht.

De invoering van de nationale politie betekent dat de huidige 25 regiokorpsen en het Korps landelijke politiediensten opgaan in één landelijk korps dat zal bestaan uit tien regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunde dienst voor bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT en personeelszaken. De korpschef wordt belast met de leiding en het beheer van de nationale politie. Hij is ondergeschikt aan de minister van Veiligheid en Justitie en legt ook verantwoording aan hem af.

Met de herziening van de gerechtelijke kaart wordt aantal arrondissementen teruggebracht tot 10 en de ressorten tot 4. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in een lange geschiedenis. Sinds 1877 kent Nederland vijf gerechtshoven, de 19 rechtbanken dateren van 1934. De nieuwe regeling treedt op 1 januari 2013 inwerking, tegelijk met de Politiewet.

De nieuwe gebiedsindeling van rechtbanken en gerechtshoven is nodig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het werk van de rechterlijke macht gelijke tred kan houden met de steeds hogere eisen die worden gesteld door de samenleving. Door de schaalvergroting ontstaan er namelijk meer mogelijkheden om de behandeling van zaken binnen één rechtbank of gerechtshof beter te organiseren.
Provincie:
Tag(s):