dinsdag, 9. oktober 2012 - 20:59

Sobere toekomst voor natuur in Drenthe

Regio

De Commissie Jansen heeft een pittig advies opgeleverd over de verdeling
van geld en grond voor beheer en ontwikkeling van natuur en landschap.
De Commissie bevestigt dat decentralisatie van natuur en landschap naar
provincies een goede zaak is, maar constateert dat onder de provincies
vooral pijn is te verdelen. Voor Drenthe, met 11,1% van het landelijk
areaal aan natuur, is dit een bittere pil.

De Commissie Jansen is ingesteld als onderdeel van de afspraken uit het
onderhandelingsakkoord Natuur. De Commissie heeft zich onder meer gebogen over de gevolgen van het plotseling stopzetten van de investeringen in het landelijk gebied door het Rijk, vanaf oktober 2010.

Drenthe had veel werk in uitvoering, zoals de inrichting van de waterberging in de kop van Drenthe en van het Dwingelderveld, alsook diverse ruilverkavelingstrajecten; werken die een lange doorlooptijd kennen. Uit het voorliggende advies blijkt dat deze investeringen, circa
42 miljoen, nu maar deels gedekt worden. Voor verantwoordelijk gedeputeerde Munniksma is dit een bittere pil: “Ik betreur het dat de Commissie haar uitgangspunt dat harde juridische verplichtingen in ieder geval gefinancierd zullen worden, niet kan waarmaken. Provincies zijn hierdoor genoodzaakt om eigen geld in te zetten. We zullen in Drenthe met vernieuwende oplossingen moeten komen om de bestaande impasse rond de ontwikkeling van het platteland te doorbreken”.

Munniksma meent dat het jaarlijkse bedrag voor beheer van natuurgebieden zoals in het advies is opgenomen, voor Drenthe aansluit bij de opgave die Drenthe heeft: “Het gaat hier om bijna 18 miljoen euro per jaar. Ook in de begroting is met deze uitkomst voor de komende jaren rekening gehouden”. Naast het reguliere beheer van bos- en natuurgebieden, moet vanaf 2014 ook het onderhoud van de gronden
van Staatsbosbeheer uit dit budget betaald worden. In Drenthe hebben we ongeveer 50.000 ha bos en natuur. Bovendien is voorzien dat een deel van de maatregelen om de ammoniakuitstoot te beperken uit deze 18 miljoen euro voldaan moet worden.

De rijkdom aan natuur in Drenthe brengt veel internationale doelstellingen met zich mee. Gelet op het advies van de Commissie is voor de ontwikkeling (verwerving en inrichting) van natuur en landschap zeer beperkt ruimte voor het halen van deze internationale doelstellingen. Munniksma ziet dan ook dat projecten rond water, natuur en het beperken van ammoniakuitstoot de komende jaren slechts
mondjesmaat van de grond kunnen komen.
Provincie:
Tag(s):