donderdag, 24. mei 2012 - 9:03

'Strengere milieu-eisen voor raffinaderijen'

Den Haag

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat de provincie strengere milieueisen gaat stellen in de provinciale milieuvergunningen die worden verleend aan raffinaderijen in de regio Rijnmond.

Bedrijven als Shell, BP en Esso stoten te veel CO2 en fijnstof uit en dat is slecht voor de volksgezondheid en de natuur. Daarom moet de provincie strengere voorwaarden stellen in de milieuvergunningen die worden afgegeven, vindt de Partij voor de Dieren.

De Raad van State tikte onlangs de provincie Zuid-Holland op de vingers. De Raad vindt dat de provincie de milieuvergunningen voor Shell, BP en Esso opnieuw onder de loep moet nemen en op onderdelen beter moet motiveren. Dit nadat de milieuorganisaties Natuur en Milieu, MOB en de Zuid-Hollandse Milieufederatie er op hadden gewezen dat de raffinaderijen bij Rotterdam te veel NOX (stikstof), CO2 (zwavel) en fijnstof uitstoten. Deze stoffen zijn slecht voor de volksgezondheid en voor de natuur.

In de regio Rijnmond komen veel vervuilingsbronnen samen: olieraffinaderijen, kolencentrales, industrie, scheepvaart en (vracht)autoverkeer. Daardoor is de lucht in Rijnmond de meest vervuilde in Nederland. De milieuorganisaties willen dat de raffinaderijen gebruik maken van de best mogelijke technieken om de uitstoot zo laag mogelijk te laten zijn en de blootstelling van de bevolking aan roetdeeltjes en giftige stoffen te laten afnemen.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil van Gedeputeerde Staten weten of die eveneens vinden dat de genoemde bedrijven te veel schadelijke stoffen uitstoten en dat dit zeer slecht is voor de volksgezondheid van de inwoners en van Rijnmond, voor dieren en voor de natuur. Ook vraagt de partij hoeveel doden er direct en indirect te betreuren zijn vanwege de zeer slechte luchtkwaliteit in Rijnmond.

Verder wil de Partij voor de Dieren weten welke (extra) maatregelen de provincie gaat nemen om de uitstoot van de genoemde stoffen te verminderen en welke aanvullende voorwaarden er worden gesteld in de milieuvergunningen. Ook dringt de partij er op aan dat de provincie de vermindering van de uitstoot van de genoemde stoffen regelmatig gaat controleren.
Provincie:
Tag(s):