woensdag, 11. juli 2012 - 18:56

Uitkering Gemeentefonds 2013 drie ton lager

Delfzijl

De uitkering aan de gemeente Delfzijl uit het Gemeentefonds voor 2013 is € 301.000,- lager dan in 2012. Deze lagere uitkering uit het Gemeentefonds komt bovenop de gevolgen van meer uitkeringen, de gemeentelijke grondexploitatie en de eventuele financiële gevolgen rondom het project ‘Kleur Bekennen’.

Het college ontkomt er niet aan om op 1 november 2012 — als de gemeenteraad de begroting voor 2013 behandelt — opnieuw bezuinigingen voor te stellen. In de periode vanaf nu tot aan deze begrotingsvergadering bereidt de ambtelijke organisatie nieuwe bezuinigingsvoorstellen voor.

Het Rijk informeerde gemeenten over de uitkering van het Gemeentefonds via de junicirculaire. Hierin beschrijft de landelijke overheid onder andere de financiële gevolgen van het door het kabinet vastgestelde Voorjaarsnota 2012 en de daarbij horende Begrotingsakkoord 2013.
Provincie:
Tag(s):