donderdag, 2. augustus 2012 - 9:39 Update: 08-07-2014 0:48

Verlies koopkracht door stagnatie uitkeringen

Amsterdam

De meeste pensioenaanspraken en -uitkeringen worden ook in 2012 niet verhoogd. Hierdoor blijft de hoogte van de aanspraken en uitkeringen achter bij de loon- en prijsontwikkeling en ontstaat er een verlies aan koopkracht.

Daarnaast stijgen de totale pensioenpremies in 2012 van 16,9% naar 17,4% van het salaris. Dit blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank onder 25 grote pensioenfondsen.

De reden voor deze ontwikkelingen is de verslechterde financiële positie van de pensioenfondsen. In 2011 is de gemiddelde dekkingsgraad gedaald van 107% naar 98%. Deze daling is voornamelijk een gevolg van een daling van de lange rente. Hierdoor worden de verplichtingen van pensioenfondsen meer waard, waardoor deze fondsen meer geld moeten reserveren.

Door deze daling van de dekkingsgraad hebben veel pensioenfondsen een dekkingstekort. Dit houdt in dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds lager is dan 105%, waardoor het pensioenfonds niet meer voldoet aan het minimum vereiste vermogen. Bij een dergelijke lage stand van de dekkingsgraad is het voor pensioenfondsen wettelijk niet toegestaan om toeslag te verlenen op de pensioenaanspraken en —uitkeringen. Daarnaast worden bij een lage dekkingsgraad de premies vaak verhoogd om de financiële situatie van het fonds te verbeteren.


De enquête naar toeslagverlening en pensioenpremies wordt jaarlijks door DNB uitgevoerd, om een beeld te krijgen van de koopkrachtontwikkelingen in het komende jaar.

Premies omhoog
De pensioenpremies gaan in 2012 omhoog. De gemiddelde werknemerspremie gaat van 6,0% naar 6,2% van het salaris. De werkgeverspremie maakt eveneens een stijging door en gaat van 10,9% naar 11,3%. Vooral bij de ondernemingspensioenfondsen stijgen de werkgeverspremies sterk, namelijk van 24,7% naar 26,6% van het salaris. Bij ondernemingspensioenfondsen neemt de werkgever traditioneel de premiestijging voor zijn rekening, terwijl bij bedrijfstakpensioenfondsen de stijging meestal wordt verdeeld tussen werkgevers en werknemers.

De premies kunnen dit jaar nog verder oplopen. De evaluatie van het herstelplan leidde bij een aantal fondsen namelijk tot het aankondigen van een voorgenomen korting en/of een premieverhoging. Deze maatregelen zijn niet in de enquête verwerkt, omdat hier op het moment van uitvraag nog geen duidelijkheid over was.
Categorie:
Tag(s):