vrijdag, 9. maart 2012 - 12:59

Waterschap begint met dijkversterking Van Citterspolder

Volgende week wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden van het versterken van het dijkvak Van Citterspolder.

Het dijkvak heeft een lengte van 860 meter en ligt voor de kerncentrale van Borssele. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aanne-merscombinatie Van Oord Nederland B.V. en KWS Infra B.V. in opdracht van het water-schap. Deze aannemer voert ook de versterking van het naastgelegen traject Oostelijke Sloehavendam uit. De versterking van beide dijkvakken is 1 oktober 2012 afgerond. Tot november vinden er nog wat afrondende werkzaamheden plaats.

De voorbereidende werkzaamheden van de dijkversterking bestaan onder meer uit het maaien van de grasbekleding van de dijk om vestiging van broedvogels te voorkomen. Ook wordt het hekwerk op de dijk verwijderd, wordt een tijdelijke oprit voor werkverkeer aangelegd en zal er een keet voor de aannemer worden geplaatst.

In april wordt begonnen met de dijkverbetering. De oude grasbekleding wordt gefaseerd verwijderd waarna een kleilaag van minimaal 1,40 meter dik wordt aangebracht. Deze kleilaag zorgt ervoor dat de dijk overslagbestendig wordt. Ook wordt de kruin van de dijk verhoogd. Aan de buitenzijde van de dijk wordt een nieuwe steenbekleding aangelegd van breuksteen die wordt ingegoten met gietasfalt en vervolgens wordt afgedekt met grond. Ook wordt er aan de buitenkant een onderhoudsweg aangelegd die eindigt bij de toegang naar het strand De Kaloot. Na afronding van de werkzaamheden wordt dit pad opengesteld voor recreatief gebruik.

Naast de Van Citterspolder ligt het dijkvak Oostelijke Sloehavendam. Hier versterkt projectbureau Zeeweringen de steenbekleding van de dijk. In verband met de werkzaamheden aan beide dijkvakken zijn de dijk, de duintjes en het strand langs het hele traject van half maart tot november niet toegankelijk voor publiek. Er is één uitzondering: het strand De Kaloot is van 15 juli tot en met 12 augustus wel toegankelijk voor recreanten. Vanwege de veiligheid worden de toegangswegen naar de dijk langs EPZ afgesloten voor fietsers. Ook worden er in de omge-ving omleidingen voor fietsers en auto’s ingesteld. Op de Europaweg Zuid en op het deel van de Zeedijk langs EPZ worden verkeerslichten geplaatst, omdat in bepaalde periodes slechts één rijbaan beschikbaar is. Dit kan voor enige vertraging zorgen. De exacte begin- en einddata van de gedeeltelijke afsluiting zijn nog niet bekend.

Eind 2010 bleek uit de toetsingsronde van het waterschap dat het dijkvak Van Citterspolder niet voldoet aan de veiligheidsnorm 1 op 4.000. Deze norm schrijft voor dat een dijk voldoende sterk moet zijn om een storm met een kracht zoals deze eens in de vierduizend jaar voorkomt te weerstaan. Het waterschap besloot om dit dijkvak met voorrang te versterken. Omwonenden en bedrijven lopen geen gevaar, echter bij een zware storm kan de dijk wel be-schadigd raken. Na de verbeteringswerkzaamheden is het dijkvak meer dan voldoende sterk om een dergelijke storm te weerstaan.
Provincie:
Tag(s):